ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์การกลายพันธุ์บริเวณไทโรซีนไคเนสโดเมนของยีนอีจีเอฟอาร์ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การสำรวจศักยภาพและทิศทางการวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 การสำรวจศักยภาพและทิศทางการวิจัย เพื่อกำหนดนโยบายพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
4 ความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในประชากรชาวไทยวนและไทลื้อ
ปี พ.ศ. 2547
5 การติดตามผลทางชีวภาพและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากรในจังหวัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งปอด
6 ความผันแปรของโครโมโซม Y ของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และเย้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์