ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริชา นิพพานนท์ 6
2 บุญส่ง ปั้นพาณิช 4
3 สมชาย นาถะพินธุ 4
4 คมคาย กิจวัฒนชัย 4
5 ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ 4
6 ปรีชา กิจวัฒนชัย 4
7 สิริวรรณา เดชวิถี 4
8 ทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย 4
9 พิสมัย ยืนยาว 2
10 จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว 2
11 โชคชัย สุวรรณโพธิ์ 2
12 วิชัยศักดิ์ คูหาทอง 2
13 กิ่งแก้ว เกษโกวิท 2
14 วิจิตรา ทัศนียกุล 2
15 วรรณชัย วังกาวรรณ 2
16 กมล เสนะไพรวรรณ 2
17 ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
19 ชัชวาลย์ ยุทธชัยยางกุล 2
20 สวง สุดประเสริฐ 2
21 Dariwan Setteethanm 1
22 Bandit Piyasin 1
23 วรรณภา อิชิดะ 1
24 บัณฑิต ปิยะศิลป์ 1
25 Khanchana Natpintu 1
26 วิทูร ศรีคำ 1
27 Wannapa Itchida 1
28 ภัควลัญชญ์ จันทรา 1
29 อภิชิต กองเงิน 1
30 จรัสศรี นามแก้ว 1
31 Ganjana Nathapindhu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 7
3 2553 4
4 2551 2
5 2548 2
6 2546 1
7 2545 2
8 2532 1
9 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มในวิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
4 ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มในวิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
ปี พ.ศ. 2554
5 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
6 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 512 711 วิทยาการระบาดประยุกต์สำหรับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
7 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning ร่วมกับกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ในรายวิชา 512314 การสุขาภิบาลอาหาร
8 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
9 การปรับปรุงสุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคของร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารโดยอาสาสมัครเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
10 ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
11 การปนเปื้อนสารเมลามีนและสารตะกั่วของหน่อไม้นึ่งในถุงพลาสติก
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512 724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
13 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยใช้ E-Learning ร่วมกับกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ในรายวิชา 512314 การสุขาภิบาลอาหาร
14 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา 512724 การประเมินอันตรายของอาหารและการจัดการ
15 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
16 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมการเผาในที่โล่ง
17 สภาวะแวดล้อมในการทำงาน และภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่
ปี พ.ศ. 2548
18 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
19 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
20 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2545
21 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร
22 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหาร
ปี พ.ศ. 2532
23 การลดลงของฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และโคลิฟาจ ในหอยนางรมทอดกับไข่ หอยนางรมยำ และหอยนางรมแช่เย็น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในน้ำดื่มและครื่องดื่มสำหรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม
25 ปัญหาสุขาภิบาลอาหารในรถเร่และการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
26 การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตขนมจีน กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
27 การปรับปรุงสุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคของร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารโดยอาสาสมัครเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
28 การปนเปื้อนสารเมลามีน และสารตะกั่วของหน่อไม้นึ่งในถุงพลาสติก
29 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการล้างมือกับการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในข้าวเหนียวพร้อมบริโภค จังหวัดบุรีรัมย์
30 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและตลาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น