ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 5
2 วรภรณ์ ทินวัง 5
3 ปุณยาภา คำบุญเรือง 4
4 อัญชลี ศรีสมุทร์ 4
5 วรนุช กิตสัมบันท์ 4
6 ประยงค์ ลิ้มตระกูล 2
7 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
8 ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ 2
9 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
10 สินิทธิ์ อนันทวัฒน์ 2
11 ชมนาด พจนามาตร์ 2
12 หรรษา เศรษฐบุปผา 2
13 พัชรี คำธิตา 2
14 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
15 Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai, 1
16 Population Council, Bangkok, Thailand 1
17 สภาประชากร Population Council 1
18 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang 1
19 The Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 1
20 พัชรี พรมทับ 1
21 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
22 ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
23 Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 1
24 ขนิษฐา โยธี 1
25 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
26 ราตรี โชติกพงษ์ 1
27 ณัฏฐพร พันแพง 1
28 เรณู นิลประภา 1
29 กุลธิดา สิทธิวัง 1
30 กาญจนา วิสัย 1
31 อักษิพร บุญแจ้ง 1
32 ผกาทิพย์ สุขจิตร์ 1
33 ดวงทิพย์ ก่อกิจงาม 1
34 จิราพร สุวรรณธีรางกูร 1
35 อรพรรณ ลิ่มพันธ์ 1
36 อุรา ทิพย์ประจักษ์ 1
37 จตุพร โนโชติ 1
38 อัมพวรรณ ถากาศ 1
39 ธัญญารัตน์ ขอบทอง 1
40 นฐภัทร พิทักษ์ 1
41 กนกวรรณ ยองจา 1
42 เครือวัลย์ แห่งชาติ 1
43 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
44 สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ 1
45 Peninnah Oberdorfer 1
46 Jiraporn Suwantherangoon 1
47 Darawan Thapinta 1
48 Suwat Chariyalertsak 1
49 ฟิลลิป เกส 1
50 เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ 1
51 Philip Guest 1
52 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 4
4 2552 9
5 2551 7
6 2550 4
7 2547 3
8 2543 1
9 2542 2
10 2537 1
11 2535 2
12 2528 1
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Effect of Group Cognitive Behavior Therapy on Stress among Student Nurses .
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
3 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมความร่วมมือ ในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
5 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อการลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
9 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบัว จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
10 การทบทวนงานวิจัยอย่างมีระบบเกี่ยวกับการใช้วิธีการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศร้าในผู้ติดสารเสพติด
11 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
12 ผลของการบำบัดโดยการแก้ปัญหา ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
13 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ปกครอง เกี่ยวกับโรคติดอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่น
14 การปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน
15 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
16 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์
17 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
18 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลีนิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
19 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
20 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
21 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
22 ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชาวไทยภูเขา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
23 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวก ต่อความหวังในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
24 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
25 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ ในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
26 Developing Evidence-Based Nursing Sensitive Indicators for the Patient Hospitalized with a Diagnosis of Depression in Thailand
27 HIV-clinic Services at Community Hospitals : Case Studies of 4 Provinces in the Upper-North of Thailand
28 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
29 Devloping evidence-based nursing sensitive indicators for the patient hospitalized with a diagrosis of depression in thiland
ปี พ.ศ. 2547
30 การประเมินกระบวนการในการให้บริการเมทริกซ์โปรแกรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ที่จำหน่ายจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ โรงพยาบาลสวนปรุง
32 การปรับทางจิตสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ในตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2543
33 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2542
34 Outcome of care in psychiatric patient : Patient's perception
35 การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2537
36 ผลของการใช้อารมณ์ขันในการลดความวิตกกังวล
ปี พ.ศ. 2535
37 การลดความวิตกกังวลของพยาบาลประจำการที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสถิติ
38 การลดความวิตกกังวล ของพยาบาลประจำการ ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนความคิดร่วมกับการฝึกสติ
ปี พ.ศ. 2528
39 ผลของกมาใช้ตัวแบบในการลดความวิตกกังวลของนักศึกษา ก่อนการศึกษาภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลจิตเวท