ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารารัตน์ มณีจันทร์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 4
2 วาสนา วันดี 4
3 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
4 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 3
5 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
6 ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ 3
7 มัทนา วานิชย์ 3
8 ศิริวรรณ อำพันฉาย 3
9 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
10 สุมาลี โพธิ์ทอง 3
11 ธรรมรัตน์ ทองมี 3
12 ปรีชา กาเพ็ชร 3
13 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
14 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
15 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
16 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
17 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
18 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
19 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
20 ณรงค์ ย้อนใจทัน 2
21 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
22 นฤทัย วรสถิตย์ 2
23 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
24 บุญญภา ศรีหาตา 2
25 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
26 ปิยะรัตน์ จังพล 2
27 สุภาพร สุขโต 2
28 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
29 วีระพล พลรักดี 2
30 ยิ่งยง เมฆลอย 2
31 มนตรี ปานตู 2
32 สุพัตรา ดลโสภณ 2
33 รัชนี โสภา 2
34 อัมพร ทองปลิว 2
35 นิลุบล ทวีกุล 2
36 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
37 กนกวรรณ ฟักอ่อน 1
38 เบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยอัมราวรรณ ทิพย์วัฒน์ 1
39 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 1
40 ไพริน ผลตระกูล 1
41 สุนี ศรีสิงห์ 1
42 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
43 วันทนา เลิศศิริวรกุล 1
44 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
45 บุญญาภา ศรีหาตา 1
46 จิราภา เมืองคล้าย 1
47 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
48 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
49 ดุจลดา พิมรัตน์ 1
50 สุจิตรา พิกุลทอง 1
51 นัฐภัทร์ คำหล้า 1
52 อนุชา เหลาเคน 1
53 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
54 สมบูรณ์ วันดี 1
55 วรกานต์ ยอดชมภู 1
56 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
57 วัลลีย์ อมรพล 1
58 วารีย์ ทองมี 1
59 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
60 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
61 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
62 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
63 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
64 พิกุล ซุนพุ่ม 1
65 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
66 นาฏญา โสภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2547 1
4 1086 4
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558
2 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
3 การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
4 ผลทางอัลลีโลพาทีของพุทธชาติก้านแดง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
7 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์
8 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์