ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารารัตน์ มณีจันทร์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 4
2 วาสนา วันดี 4
3 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
4 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 3
5 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
6 ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ 3
7 มัทนา วานิชย์ 3
8 ศิริวรรณ อำพันฉาย 3
9 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
10 สุมาลี โพธิ์ทอง 3
11 ธรรมรัตน์ ทองมี 3
12 ปรีชา กาเพ็ชร 3
13 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
14 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
15 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
16 นฤทัย วรสถิตย์ 2
17 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
18 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
19 ณรงค์ ย้อนใจทัน 2
20 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
21 บุญญภา ศรีหาตา 2
22 วีระพล พลรักดี 2
23 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
24 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
25 มนตรี ปานตู 2
26 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
27 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
28 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
29 นิลุบล ทวีกุล 2
30 ปิยะรัตน์ จังพล 2
31 สุภาพร สุขโต 2
32 ยิ่งยง เมฆลอย 2
33 อัมพร ทองปลิว 2
34 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
35 รัชนี โสภา 2
36 สุพัตรา ดลโสภณ 2
37 ไพริน ผลตระกูล 1
38 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
39 บุญญาภา ศรีหาตา 1
40 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
41 วันทนา เลิศศิริวรกุล 1
42 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
43 นาฏญา โสภา 1
44 ดุจลดา พิมรัตน์ 1
45 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
46 สุจิตรา พิกุลทอง 1
47 นัฐภัทร์ คำหล้า 1
48 สุนี ศรีสิงห์ 1
49 กนกวรรณ ฟักอ่อน 1
50 เบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยอัมราวรรณ ทิพย์วัฒน์ 1
51 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 1
52 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
53 วัลลีย์ อมรพล 1
54 วารีย์ ทองมี 1
55 จิราภา เมืองคล้าย 1
56 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
57 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
58 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
59 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
60 วรกานต์ ยอดชมภู 1
61 อนุชา เหลาเคน 1
62 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
63 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
64 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
65 สมบูรณ์ วันดี 1
66 พิกุล ซุนพุ่ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2547 1
4 1086 4
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558
2 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
3 การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
4 ผลทางอัลลีโลพาทีของพุทธชาติก้านแดง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
7 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์
8 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์