ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารารัตน์ มณีจันทร์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
2 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 4
3 วาสนา วันดี 4
4 ธรรมรัตน์ ทองมี 3
5 สุมาลี โพธิ์ทอง 3
6 ปรีชา กาเพ็ชร 3
7 ศิริวรรณ อำพันฉาย 3
8 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
9 ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ 3
10 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 3
11 มัทนา วานิชย์ 3
12 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
13 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
14 บุญญภา ศรีหาตา 2
15 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
16 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
17 ณรงค์ ย้อนใจทัน 2
18 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
19 ปิยะรัตน์ จังพล 2
20 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
21 มนตรี ปานตู 2
22 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
23 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
24 สุภาพร สุขโต 2
25 อัมพร ทองปลิว 2
26 รัชนี โสภา 2
27 สุพัตรา ดลโสภณ 2
28 ยิ่งยง เมฆลอย 2
29 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
30 นิลุบล ทวีกุล 2
31 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
32 วีระพล พลรักดี 2
33 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
34 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
35 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
36 นฤทัย วรสถิตย์ 2
37 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
38 จิราภา เมืองคล้าย 1
39 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
40 ดุจลดา พิมรัตน์ 1
41 วัลลีย์ อมรพล 1
42 สุจิตรา พิกุลทอง 1
43 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
44 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
45 นัฐภัทร์ คำหล้า 1
46 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
47 สมบูรณ์ วันดี 1
48 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
49 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
50 วรกานต์ ยอดชมภู 1
51 วารีย์ ทองมี 1
52 ไพริน ผลตระกูล 1
53 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
54 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
55 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
56 พิกุล ซุนพุ่ม 1
57 อนุชา เหลาเคน 1
58 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
59 นาฏญา โสภา 1
60 บุญญาภา ศรีหาตา 1
61 กนกวรรณ ฟักอ่อน 1
62 เบ็ญจมาตร รัศมีรณชัยอัมราวรรณ ทิพย์วัฒน์ 1
63 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 1
64 วันทนา เลิศศิริวรกุล 1
65 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
66 สุนี ศรีสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2547 1
4 1086 4
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2563
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร และการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558
2 รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
3 การวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
4 ผลทางอัลลีโลพาทีของพุทธชาติก้านแดง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
7 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์
8 การใช้ประโยชน์จากซางข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตอาหารสัตว์