ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารณี ถวิลพิพัมน์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5
3 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
4 เกียรติ จิวะกุล 2
5 รุ่งศักดิ์ สาธุธรรม 1
6 อังคณา พรหมเกตุ 1
7 วัลภา ชวาลภาฤทธิ์ 1
8 เอกพจน์ ศรีบุญปวน 1
9 พลพฤทธิ์ พนาสถิตย์ 1
10 ชินเดช จันทร์บาง 1
11 แพร่พรรณ เหมวรรณ 1
12 สาวดี ศรีอรุณ 1
13 บุลวัชร์ พฤกษานุบาล 1
14 ปณิตา จิระภานุวัตน์ 1
15 พรสุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ 1
16 พีรพงศ์ มหาวงศนันท์ 1
17 สกุลกาญจน์ นิยมพลอย 1
18 ยุทธศักดิ์ จิตสำรวย 1
19 อดิศักดิ์ กันบุญ 1
20 นิธิพร มีลาภ 1
21 เจษฎาพร บุราคม 1
22 เปี่ยมสุข สนิท 1
23 หทัยรัตน์ ไชยบูรณ์ 1
24 สุคนธา ยิ้มพงษ์, 2523- 1
25 ขนบ มากบุญ 1
26 ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ 1
27 สุภธิดา สุขม่วง 1
28 พูนเกษม วิเชียรรัตน์ 1
29 ศรีรัตน์ หิรัญชัย 1
30 พันษา อมราพิทักษ์ 1
31 สุชีรา เรืองรัศมีชัย 1
32 จุฑา สุพลธวณิชย์ 1
33 วลีพร พจนะวาที 1
34 ตะวันฉาย ฉายาทับ 1
35 ธีรวัฒน์ สร้อยมณี 1
36 บุษนี แพร่วิศวกิจ 1
37 เกียรติกูล เหลืองวัธนา 1
38 กิ่งกาญจน์ จันทโสฬส 1
39 กนกพร แก้วกังวาล 1
40 จรินดา จินตนาวัน 1
41 ชมชื่น จันทรสมบูรณ์ 1
42 เบญจมาศ ภาคพิจารณ์ 1
43 นิภา มณีจินดา 1
44 น้ำทิพย์ รัตนสกุล 1
45 กรองทิพย์ สังขปรีชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 7
2 2549 5
3 2548 1
4 2547 4
5 2546 4
6 2545 5
7 2544 3
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 1
12 2538 1
13 2536 1
14 2535 3
15 2533 2
16 2532 3
17 2531 2
18 2530 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
3 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
4 รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร
5 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
6 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องหนังขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพของการค้าในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2549
8 ผลกระทบของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
9 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดเล็กในภาคมหานคร
10 การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนชนบทในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซรามิกระดับครัวเรือนในจังหวัดลำปาง
12 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2548
13 รูปแบบของแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2547
14 ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไก่เนื้อ
15 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์กลางและโครงข่ายการส่งออกดอกกล้วยไม้สด ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
16 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการรับเหมาก่อสร้างของ บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
17 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงและความเหมาะสม ของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนที่สูง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้านม้งแม่โถ และบ้างกะเหรี่ยงแม่โถหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
18 ธุรกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
19 การกำหนดที่ตั้งศูนย์บริการเกษตรในพื้นที่เกษตรจังหวัดลพบุรี
20 การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนชนบทในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
21 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของหัตถอุตสาหกรรม ที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
22 การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย
23 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจ้างคนงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร
24 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม ในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
26 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2544
27 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี
28 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
29 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2543
30 แนวทางการพัฒนาชุมชนแออัดในเมืองประวัติศาสตร์ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษารูปแบบการคบหาสมาคมของผู้ย้ายถิ่นชาวชนบทในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเมืองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
32 การศึกษารูปแบบการคบหาสมาคมของผู้ย้ายถิ่นชาวชนบทในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเมืองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
33 แนวทางการพัฒนาที่ตั้งศูนย์กลางและโครงข่ายเพื่อการส่งออกผลไม้ ในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2538
34 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดริมคลอง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
35 การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนชนบทในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
36 บทบาทของย่านพาณิชยกรรมต่อชุมชน : กรณีศึกษาย่านสะพานควาย
37 การศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์เชิงที่ตั้งของชุมชนเมือง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
38 การศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมพลอยที่มีต่อจังหวัดจันทบุรีและตราด
ปี พ.ศ. 2533
39 การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนชนบท : ศึกษา เฉพาะกรณีภาคเหนือของประเทศไทย
40 การศึกษาความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2532
41 การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนศูนย์ชนบท : กรณีศึกษาอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
42 การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี
43 รูปแบบการกระจายตัวของกิจกรรมท่าเรือและคลังสินค้า บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2531
44 การศึกษาศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
45 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2530
46 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจการอุตสาหกรรม ในเมืองเชียงใหม่ ที่มีต่อพื้นที่ชนบท
47 การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนชนบท : ศึกษา เฉพาะกรณีภาคเหนือของประเทศไทย
48 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของชุมชนชนบทเพื่อประกอบ การวางแผนพัฒนา จังหวัดชลบุรี
49 การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย
50 รูปแบบการเกิด การลุกลาม และความเสียหายของอัคคีภัย ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตยานนาวา
51 การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดปัตตานี