ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดารณี ถวิลพิพัมน์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5
3 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
4 เกียรติ จิวะกุล 2
5 กิ่งกาญจน์ จันทโสฬส 1
6 กนกพร แก้วกังวาล 1
7 เกียรติกูล เหลืองวัธนา 1
8 ขนบ มากบุญ 1
9 กรองทิพย์ สังขปรีชา 1
10 นิภา มณีจินดา 1
11 น้ำทิพย์ รัตนสกุล 1
12 ชมชื่น จันทรสมบูรณ์ 1
13 จรินดา จินตนาวัน 1
14 พลพฤทธิ์ พนาสถิตย์ 1
15 รุ่งศักดิ์ สาธุธรรม 1
16 อังคณา พรหมเกตุ 1
17 เอกพจน์ ศรีบุญปวน 1
18 แพร่พรรณ เหมวรรณ 1
19 วัลภา ชวาลภาฤทธิ์ 1
20 บุลวัชร์ พฤกษานุบาล 1
21 ชินเดช จันทร์บาง 1
22 เบญจมาศ ภาคพิจารณ์ 1
23 สาวดี ศรีอรุณ 1
24 เปี่ยมสุข สนิท 1
25 ศรีรัตน์ หิรัญชัย 1
26 พรสุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ 1
27 พีรพงศ์ มหาวงศนันท์ 1
28 สกุลกาญจน์ นิยมพลอย 1
29 อดิศักดิ์ กันบุญ 1
30 นิธิพร มีลาภ 1
31 เจษฎาพร บุราคม 1
32 ปณิตา จิระภานุวัตน์ 1
33 หทัยรัตน์ ไชยบูรณ์ 1
34 ยุทธศักดิ์ จิตสำรวย 1
35 จุฑา สุพลธวณิชย์ 1
36 สุภธิดา สุขม่วง 1
37 พูนเกษม วิเชียรรัตน์ 1
38 ธีรวัฒน์ สร้อยมณี 1
39 ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์ 1
40 พันษา อมราพิทักษ์ 1
41 วลีพร พจนะวาที 1
42 ตะวันฉาย ฉายาทับ 1
43 สุชีรา เรืองรัศมีชัย 1
44 บุษนี แพร่วิศวกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 6
2 2549 4
3 2548 1
4 2547 4
5 2546 3
6 2545 4
7 2544 2
8 2543 1
9 2540 1
10 2538 1
11 2536 1
12 2535 3
13 2533 1
14 2532 3
15 2531 2
16 2530 5
17 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
3 รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร
4 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
5 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องหนังขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6 ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพของการค้าในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2549
7 ผลกระทบของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
8 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดเล็กในภาคมหานคร
9 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซรามิกระดับครัวเรือนในจังหวัดลำปาง
10 ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2548
11 รูปแบบของแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2547
12 ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไก่เนื้อ
13 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์กลางและโครงข่ายการส่งออกดอกกล้วยไม้สด ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
14 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการรับเหมาก่อสร้างของ บริษัท เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคชั่น จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
15 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงและความเหมาะสม ของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนที่สูง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้านม้งแม่โถ และบ้างกะเหรี่ยงแม่โถหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
16 ธุรกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
17 การกำหนดที่ตั้งศูนย์บริการเกษตรในพื้นที่เกษตรจังหวัดลพบุรี
18 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของหัตถอุตสาหกรรม ที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
19 การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย
20 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจ้างคนงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร
21 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรม ในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2544
23 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี
24 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2543
25 แนวทางการพัฒนาชุมชนแออัดในเมืองประวัติศาสตร์ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2540
26 แนวทางการพัฒนาที่ตั้งศูนย์กลางและโครงข่ายเพื่อการส่งออกผลไม้ ในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2538
27 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดริมคลอง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
28 การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนชนบทในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
29 บทบาทของย่านพาณิชยกรรมต่อชุมชน : กรณีศึกษาย่านสะพานควาย
30 การศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์เชิงที่ตั้งของชุมชนเมือง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
31 การศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมพลอยที่มีต่อจังหวัดจันทบุรีและตราด
ปี พ.ศ. 2533
32 การศึกษาความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี พ.ศ. 2532
33 การศึกษาเพื่อประกอบการวางแผนศูนย์ชนบท : กรณีศึกษาอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
34 การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดจันทบุรี
35 รูปแบบการกระจายตัวของกิจกรรมท่าเรือและคลังสินค้า บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2531
36 การศึกษาศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
37 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2530
38 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจการอุตสาหกรรม ในเมืองเชียงใหม่ ที่มีต่อพื้นที่ชนบท
39 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมของชุมชนชนบทเพื่อประกอบ การวางแผนพัฒนา จังหวัดชลบุรี
40 การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนเมืองในประเทศไทย
41 รูปแบบการเกิด การลุกลาม และความเสียหายของอัคคีภัย ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตยานนาวา
42 การศึกษาเพื่อวางแผนโครงสร้างจังหวัดปัตตานี