ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดามรัศมน สุรางกูร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 1
3 2554 5
4 2553 2
5 2551 3
6 2550 1
7 2540 1
8 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
2 ผลของ butyric acid ต่อเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในสภาพเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาผลของสารสกัดถั่วลิสงงอกต่อการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงที่ได้รับพาราควอท
ปี พ.ศ. 2554
4 บทบาทของยาฆ่าแมลงไซเปอร์มีทรินต่อการเกิดพิษในเซลล์ประสาทโดปามีน SK-N-SH
5 ผลของ recombinant IL-13 และ IL-13/ beta-amyloid fusion protein ต่อการสร้าง cytotoxic factor ในเซลล์ microglia-like THP-1 ที่ถูกกระตุ้นด้วย beta-amyloid
6 ผลของ IL-13 ในการการต่อต้านการตายแบบอะพอมโตซิสของเซลล์สายพันธ์เซลล์ประสาทโดปามีน
7 ผลของ recombinant IL-13 และ IL-13/beta-amyloid fusion protein ต่อการสร้าง cytotoxic factor ในเซลล์ microglia-like THP-1 ที่ถูกกระตุ้นด้วย beta-amyloid /
8 บทบาทของยาฆ่าแมลงไซเปอร์มีทรินต่อการเกิดพิษในเซลล์ประสาทโดปามีน SK-N-SH
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของ IL-13 ในการการต่อต้านการตายแบบอะพอมโตซิสของเซลล์สายพันธ์เซลล์ประสาทโดปามีน
10 การผลิตและศึกษาผลของรีคอมบิเนนท์ Interlukin-13 [IL-13]/beta-amyloid fusion protein ต่อเซลล์ microglia-like human THP-1 /
ปี พ.ศ. 2551
11 การผลิตและศึกษาผลของรีคอมบิเนนท์ Interlukin-13 / beta-amyloid fusion protein ต่อเซลล์ microglia-like human THP-1
12 บทบาทของยาฆ่าแมลงไซเปอร์มีทรินต่อการเกิดพิษในเซลล์ประสาทโดปามีน SK-N-SH
13 ผลของ recombinant IL-13 และ IL-13/ beta-amyloid fusion protein ต่อการสร้าง cytotoxic factor ในเซลล์ microglia-like THP-1 ที่ถูกกระตุ้นด้วย beta-amyloid
ปี พ.ศ. 2550
14 การผลิตโปรตีน Interlukin-13 (IL-13) และ beta-amyloid
ปี พ.ศ. 2540
15 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณกรดไซอาลิคและไฮยาลูโรแนนในซีรั่ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การผลิตและศึกษาผลของรีคอมบิเนนท์ Interlukin-13 (IL-13)/Beta-Amyloid Fusion Protein ต่อเซลล์ Microglia-Like Human THP-1