ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงใจ นาคะปรีชา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2554
2 ชุดเครื่องวัดแก๊สโซฮอลล์สยาม : การพัฒนาต้นแบบพร้อมผลิตของชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์ชนิดเคลื่อนที่และชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย
4 การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis
5 Thin-film organic photodiodes for integrated on-chip chemiluminescence detection - application to antioxidant capacity screening
6 การทำไอระเหยเพื่อความจำเพาะในการวิเคราะห์และการออกแบบอุปกรณ์
ปี พ.ศ. 2542
7 การวิเคราะห์ไอโอไดด์ไอออนระดับพีพีบีโดยเทคนิคโฟลอินเจคชั่นอนาลิซีส
ปี พ.ศ. 2532
8 การประยุกต์ใช้สารรังสีในโฟลอินเจคชันอะนาลีซีส / ดวงใจ นาคะปรีชา