ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงใจ นาคะปรีชา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2554
2 ชุดเครื่องวัดแก๊สโซฮอลล์สยาม : การพัฒนาต้นแบบพร้อมผลิตของชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์ชนิดเคลื่อนที่และชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2553
3 เทคนิคแบบใหม่สำหรับประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย
5 การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis
6 Thin-film organic photodiodes for integrated on-chip chemiluminescence detection - application to antioxidant capacity screening
7 เทคนิคแบบใหม่สำหรับประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
8 การทำไอระเหยเพื่อความจำเพาะในการวิเคราะห์และการออกแบบอุปกรณ์
9 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนาระบบการสกัดแบบต่อเนื่องสำหรับการสกัดเป็นลำดับขขั้น เพื่อวิเคราะห์ Chemical Speciation ของโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2545
12 การพัฒนาระบบการสกัดแบบต่อเนื่องสำหรับการสกัดเป็นลำดับขขั้น เพื่อวิเคราะห์ Chemical Speciation ของโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2542
13 การวิเคราะห์ไอโอไดด์ไอออนระดับพีพีบีโดยเทคนิคโฟลอินเจคชั่นอนาลิซีส
ปี พ.ศ. 2532
14 การประยุกต์ใช้สารรังสีในโฟลอินเจคชันอะนาลีซีส / ดวงใจ นาคะปรีชา