ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การตรวจสอบความแปรปรวนทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเครื่องหมาย Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) และเครื่องหมาย Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR)
2 ประสิทธิภาพของเชื้อละลายฟอสเฟตต่อการส่งเสริมและการกระตุ้นการเติบโตของข้าวโพดในสภาพแปลงทดลอง
3 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมาย SSR
ปี พ.ศ. 2561
4 ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา
ปี พ.ศ. 2559
5 การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังจากการวางไข่ และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridization
6 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำเครื่องหมายโมเลกุลหลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff)) พันธุ์ไม้ประจำถิ่นสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2557
7 การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังจากการวางไข่ และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridization
8 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำเครื่องหมายโมเลกุลหลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff)) พันธุ์ไม้ประจำถิ่นสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
9 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 การสกัดสาร Glycosaminoglycans จากหอยเป๋าฮื้อ
11 การชักนำแคลลัสจากใบอ่อนและคัพภะอ่อนปาล์มน้ำมัน
12 การคัดแยกจุลทรีย์ที่สามารถผลิตไลเปสเพื่อการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา