ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงเดือน อ่อนน่วม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงเดือน อ่อนน้อม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ทิศนา แขมมณี 5
3 อำไพ สุจริตกุล 4
4 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 3
5 วารี ถิระจิตร 2
6 เลขา ปิยะอัจฉริยะ 2
7 อรชา ตุลานันท์ 2
8 กนิษฐา พวงไพบูลย์ 2
9 จินดา ทั่งทอง 1
10 นงลักษณ์ เสมอภาพ 1
11 ชบา คำชื่น 1
12 ขจิตพรรณ ประดิษฐพงศ์ 1
13 นิราศ จันทรจิตร 1
14 จินดา นิลแย้ม 1
15 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
16 ไพจิตร สดวกการ 1
17 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
18 วัฒนารี ทวิวรดิลก 1
19 อัญชลี สารรัตนะ 1
20 อาภาภรณ์ หวัดสูงเนิน 1
21 ปิยสุดา ขัติยะวรา 1
22 ปานทอง กุลนาถศิริ 1
23 อุมา สุคนธมาน 1
24 แรมสมร อยู่สถาพร 1
25 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
26 นิรมล สวัสดิบุตร 1
27 กิติยวดี บุญซื่อ 1
28 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
29 วรรณี ศิริโชติ 1
30 จุฑามณี พิมพ์จันทร์ 1
31 สุมาลี วงศ์ยะรา 1
32 เอื้อมพร หมอนลี 1
33 ยุพิน รัตน์เถลิงศักดิ์ 1
34 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 1
35 วรรณี วิมาลา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
37 ปิยรัตน์ โพธิ์สอน 1
38 อรพรรณ บุตรกตัญญู 1
39 ประภาวดี เทพทอง 1
40 อุทุมพร จามรมาน 1
41 ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ 1
42 สุวรรณี ฮั่วจั่น 1
43 เพ็ญรุ่ง เพ็ชรกิจ 1
44 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
45 ประภัสสร์ รุจิพร 1
46 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
47 ดาริกา ยศวัฒน 1
48 ศศิรัศม์ สริกขกานนท์ 1
49 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
50 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
51 อารีย์ อัศวปราการกุล 1
52 อาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ 1
53 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
54 จินดา ลิ่มถาวรศิริพงศ์ 1
55 กมล ชื่นทองคำ 1
56 อราวรรณ บรรจงศิลป 1
57 สุมาลี ขจรดำรงกิจ 1
58 นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ 1
59 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
60 กาญจนา กิมพร 1
61 เกตุมณี มากมี 1
62 ปริศนา ใจทน 1
63 กรรณิกา อุ่นแจ่ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 4
3 2546 1
4 2545 4
5 2544 1
6 2543 1
7 2542 1
8 2541 3
9 2540 1
10 2539 3
11 2538 1
12 2537 3
13 2536 1
14 2535 1
15 2534 4
16 2533 2
17 2529 5
18 2527 4
19 2526 2
20 2520 1
21 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
2 ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน : เรื่องยากที่ทำได้จริง
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ
4 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนของครูอนุบาล
5 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
7 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนโดยการประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลัก ในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
9 ผลของการสอนโดยใช้แนวคิดปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล ที่เรียนโดยใช้เรื่องเชิงคณิตศาสตร์
11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2544
12 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543
13 การวิเคราะห์เพลงที่ใช้ในกิจกรรมการสอนร้องเพลงในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
14 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลโดยใช้การประเมินผลแบบพอร์ทโฟลิโอ
ปี พ.ศ. 2541
15 การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
16 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานโครงการนำร่อง ของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน
17 การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
ปี พ.ศ. 2540
18 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
ปี พ.ศ. 2539
19 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
20 ผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21 การพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มพูนความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538
22 การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณโดยประมาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2537
23 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ภาพกับไม่ใช้ภาพ
24 การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2527-2534
25 การเปรียบเทียบทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบเลือกลำดับขั้นในการฝึกเองและแบบฝึกตามลำดับขั้นที่กำหนดให้
ปี พ.ศ. 2536
26 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2535
27 การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์
ปี พ.ศ. 2534
28 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
29 การพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสำหรับครูประถมศึกษา
30 การวินิจฉัยการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
31 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบสอดแทรกมโนทัศน์ทางจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2533
32 การศึกษาลักษณะและการปฏิบัติของผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
33 ผลของการใช้เกมในการสอนซ่อมเสริมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2529
34 รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา : รายงานการวิจัย
35 ลักษณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
36 การเปรียบเทียบความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
37 ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุ
38 ผลของการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2527
39 การสอนของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครู และ นักเรียน
40 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์และใช้การขับร้อง
41 การสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก โครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรม ตามหลักสูตรประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
42 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
43 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องปริมาตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถในการอนุรักษ์ปริมาตร กับนักเรียนที่ไม่มีความสามารถในการอนุรักษ์ปริมาตร
44 การสร้างลำดับขั้นเนื้อหาวิชาจากการวินิจฉัยการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง "จำนวนเต็ม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2520
45 การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครอง ในการสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2514
46 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ระหว่างนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่ กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่