ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงเดือน อ่อนน่วม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงเดือน อ่อนน้อม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ทิศนา แขมมณี 5
3 อำไพ สุจริตกุล 4
4 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 3
5 กนิษฐา พวงไพบูลย์ 2
6 อรชา ตุลานันท์ 2
7 เลขา ปิยะอัจฉริยะ 2
8 วารี ถิระจิตร 2
9 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
10 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
11 ศศิรัศม์ สริกขกานนท์ 1
12 เพ็ญรุ่ง เพ็ชรกิจ 1
13 ประภัสสร์ รุจิพร 1
14 ดาริกา ยศวัฒน 1
15 อุมา สุคนธมาน 1
16 แรมสมร อยู่สถาพร 1
17 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
18 สุวรรณี ฮั่วจั่น 1
19 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
20 นิรมล สวัสดิบุตร 1
21 กิติยวดี บุญซื่อ 1
22 อุทุมพร จามรมาน 1
23 กาญจนา กิมพร 1
24 นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ 1
25 เกตุมณี มากมี 1
26 ปริศนา ใจทน 1
27 สุมาลี ขจรดำรงกิจ 1
28 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
29 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
30 ประภาวดี เทพทอง 1
31 ปิยรัตน์ โพธิ์สอน 1
32 วรรณี ศิริโชติ 1
33 ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ 1
34 จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 1
35 อรพรรณ บุตรกตัญญู 1
36 สุมาลี วงศ์ยะรา 1
37 เอื้อมพร หมอนลี 1
38 กรรณิกา อุ่นแจ่ม 1
39 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
40 ไพจิตร สดวกการ 1
41 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
42 กมล ชื่นทองคำ 1
43 จินดา ลิ่มถาวรศิริพงศ์ 1
44 อาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ 1
45 อราวรรณ บรรจงศิลป 1
46 อารีย์ อัศวปราการกุล 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
49 อัญชลี สารรัตนะ 1
50 อาภาภรณ์ หวัดสูงเนิน 1
51 วรรณี วิมาลา 1
52 วัฒนารี ทวิวรดิลก 1
53 จุฑามณี พิมพ์จันทร์ 1
54 ปานทอง กุลนาถศิริ 1
55 ยุพิน รัตน์เถลิงศักดิ์ 1
56 ขจิตพรรณ ประดิษฐพงศ์ 1
57 ชบา คำชื่น 1
58 นิราศ จันทรจิตร 1
59 ปิยสุดา ขัติยะวรา 1
60 นงลักษณ์ เสมอภาพ 1
61 จินดา ทั่งทอง 1
62 จินดา นิลแย้ม 1
63 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 4
2 2545 4
3 2543 1
4 2542 1
5 2541 3
6 2540 1
7 2539 3
8 2538 1
9 2537 3
10 2536 1
11 2535 1
12 2534 4
13 2533 2
14 2529 5
15 2527 4
16 2526 2
17 2520 1
18 2514 1
19 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการชี้แนะ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนของครูอนุบาล
3 การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
5 การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนโดยการประยุกต์แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลัก ในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6 ผลของการสอนโดยใช้แนวคิดปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล ที่เรียนโดยใช้เรื่องเชิงคณิตศาสตร์
8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2543
9 การวิเคราะห์เพลงที่ใช้ในกิจกรรมการสอนร้องเพลงในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
10 การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลโดยใช้การประเมินผลแบบพอร์ทโฟลิโอ
ปี พ.ศ. 2541
11 การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
12 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานโครงการนำร่อง ของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน
13 การพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก
ปี พ.ศ. 2540
14 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
ปี พ.ศ. 2539
15 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
16 ผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17 การพัฒนาโปรแกรมการเพิ่มพูนความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538
18 การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณโดยประมาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2537
19 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ภาพกับไม่ใช้ภาพ
20 การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2527-2534
21 การเปรียบเทียบทักษะการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบเลือกลำดับขั้นในการฝึกเองและแบบฝึกตามลำดับขั้นที่กำหนดให้
ปี พ.ศ. 2536
22 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2535
23 การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์
ปี พ.ศ. 2534
24 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
25 การพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสำหรับครูประถมศึกษา
26 การวินิจฉัยการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
27 การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบสอดแทรกมโนทัศน์ทางจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2533
28 การศึกษาลักษณะและการปฏิบัติของผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
29 ผลของการใช้เกมในการสอนซ่อมเสริมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2529
30 รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา : รายงานการวิจัย
31 ลักษณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
32 การเปรียบเทียบความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
33 ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุ
34 ผลของการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2527
35 การสอนของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครู และ นักเรียน
36 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์และใช้การขับร้อง
37 การสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก โครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรม ตามหลักสูตรประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียน
38 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์กับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
39 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเรื่องปริมาตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างนักเรียนที่มีความสามารถในการอนุรักษ์ปริมาตร กับนักเรียนที่ไม่มีความสามารถในการอนุรักษ์ปริมาตร
40 การสร้างลำดับขั้นเนื้อหาวิชาจากการวินิจฉัยการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง "จำนวนเต็ม" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
ปี พ.ศ. 2520
41 การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครอง ในการสนับสนุนการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2514
42 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ระหว่างนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่ กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่