ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงเดือน อาจองค์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Duangduen Atong 29
2 วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล 17
3 Viboon Sricharoenchaikul 13
4 ภาวดี อังค์วัฒนะ 7
5 Pavadee Aungkavattana 7
6 Khanthima Hemra 7
7 กันทิมา เหมรา 6
8 สันติ กุลประทีปัญญา 5
9 ณีรนุช ควรเชิดชู 5
10 Supawan Vichaphund 5
11 ศุภวรรณ วิชพันธุ์ 5
12 Thirasak Rirksomboon 5
13 Santi Kulprathipanja 5
14 Sujitra Wongkasemjit 5
15 ศิลป์ดารา ทัศนปริชญานนท์ 4
16 Duangdao Aht-Ong 4
17 ธีระศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์ 4
18 สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ 4
19 เมตยา กิติวรรณ 3
20 Mettaya Kitiwan 3
21 Sildara Thassanaprichayanont 3
22 Neetanut Kuanchertchoo 3
23 Kanit Soongprasit 2
24 Chiravoot Pechyen 2
25 Dacho Kunnakorn 2
26 Yotwadee Hawangchu 2
27 Duangduen At-ong 2
28 Neeranut Kuanchertchoo 2
29 D. Aht-Ong 2
30 C. Pechyen 2
31 V. Sricharoenchaikul 1
32 D. Atong 1
33 เดโช คุณากร 1
34 ศิริฐา อัศดาสุข 1
35 คณิต สูงประสิทธิ์ 1
36 ยศวดี ฮะวังจู 1
37 K. Saetiaw 1
38 ภาคภูมิ ล่อใจ 1
39 กรรณิการ์ เดชรักษา 1
40 Kannigar Dateraksa 1
41 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
42 Siritha Ausadasuk 1
43 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
44 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
45 กตัญชลี ไม้งาม 1
46 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
47 จรัสพร มงคลขจิต 1
48 กนกพร โตวิจิตร 1
49 ดนุ พรหมมินทร์ 1
50 พสุ สิริสาลี 1
51 จิตติ์พร เครือเนตร 1
52 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
53 วิจิตร ธรานนท์ 1
54 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
55 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
56 จุลเทพ ขจรไชยกูล 1
57 วัชราวลี จรัสมาศ 1
58 ชนิดา มฤคทัต 1
59 ฐานิสรา ชูชัย 1
60 Julathep Kajornchaiyakul 1
61 Burachat Chatveera 1
62 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
63 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
64 ดรุณี อัศวเสถียร 1
65 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
66 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
67 นิรุตต์ นาคสุข 1
68 Narongsak Makul 1
69 ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 1
70 อัญชลี มโนนุกุล 1
71 ประยุทธ์ คำเรืองศรี 1
72 ธาริน วนิชยางกูรานนท์ 1
73 สมศิริ ปฐมทรัพย์ 1
74 วีระ พลวัฒน์ 1
75 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
76 บุรฉัตร ฉัตรวีระ 1
77 ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ 1
78 ณรงค์ศักดิ์ มากุล 1
79 กุณฑินี มณีรัตน์ 1
80 ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 18
2 2552 7
3 2551 3
4 2550 5
5 2549 3
6 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 A Stuyd Of Al2O3 and YSZ Ceramic Supports for Palladium Membrane
2 Synthesis of Olivine (LiFePO4) and Ni/Olivine (LiFePO4) Catalysts for Upgrading Syn-Gas Production
3 Fabrication and characterization of cermet membrane for hydrogen separation
4 Optimization of Manufacturing Conditions for Activated Carbon from Coffee (Coffea Arabica L.) Bean Waste by Chemical Activation
5 Effect of Silicon Carbide Susceptor and Nickel Catalyst Content on Microwave Enhanced Thermal Conversion of Glycerol Waste
6 Effect of Complexing Agent on Morphology and Crystal Structure of La1-xCexCoO3 (x=0, 0.2, and 0.4) Perovskite-Type Mixed Oxides Catalyst Prepared by Sol-Gel Method
7 Strength and Densification of Ni/Al2O3 Membrane Compacted with Uniaxial pressing and CIP for Hydrogen Separation: Influence of Pressing Process
8 Preparation of Ni – MgO– La2O3 Catalyst on Alumina Support for Catalytic Tar Cracking Process
9 Characteristic of Palladium Coated Tubular Alumina Composite Membrane for Hydrogen Separation
10 A Study of Different Sintering Routes on Properties of Ni-Al2O3 Hydrogen Separation Membrane
11 Thermal Decomposition and Kinetic Study on Different Types of Glass Fiber/Unsaturated Polyester Pipe Waste
12 Fabrication of Ni-alumina Composite Membrane via Powder and Bulk Impregnation Method for Hydrogen Separation
13 Enhanced Microwave Induced Thermochemical Conversion ofWaste Glycerol for Syngas Production
14 Fuel Gas Production by Gasification of GlycerolWaste over Perovskite-Type Oxide Catalysts
15 Quality Enhancement of Activated Carbon from Physic Nut (Jatropha Curcas L.) Waste by Zinc Chloride Treatment
16 Synthesis and Characterization of La2O3-MgO-Ni /Al2O3 Catalysts: Effects of Calcination Temperature and Soaking Time
17 Effects of Electroless Plating Techniques on Permeability of Palladium Membrane on Ceramic Support
18 Effect of Nickel Content and Sintering Temperature on the Densification and Properties of Ni/Al2O3 Cermet Membrane
ปี พ.ศ. 2552
19 การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
20 การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
21 Influence of Al2O3 and TiO2 supports on catalytic performance of Ni and Co catalysts for gasification of glycerol waste
22 Thermal decomposition study on Jatropha curcas L. waste using TGA and fixed bed reactor
23 Pyrolysis of physic nut (Jatropha curcas L.) residue under isothermal and dynamic heating processes
24 Investigation of glycerol and palm shell mixed wastes gasification by fluidization system
25 Oriented NaA Zeolite membrane Formation and Performance using Seeding and Electrophoretic Techniques
ปี พ.ศ. 2551
26 Synthesis of NaA Zeolite Membrane: Comparative Study of Microwave, Autoclave, and Electrophoretic Techniques
27 การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล
28 ผลิตภัณฑ์จากแกซิฟิเคชันของกากกะลาปาล์มผสมกลีเซอรอลดิบ
ปี พ.ศ. 2550
29 การสังเคราะห์สาร Al2O3-TiC เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับอุปกรณ์ตัดโดยใช้กระบวนการเผาไหม้ด้วยพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ
30 Mechanism of NaA Zeolite Nanocrystal Formation Via Sol-Gel Process and Microwave Technique: Comparison between Direct and Indirect Synthesis
31 Preparation of Micro-Porous Alumina Sheet Support for Ceramic Membrane by Extrusion
32 การพัฒนาสูตรอลูมินาสำหรับการอัดแบบ
33 การแปรสภาพกากสบู่ดำโดยกระบวนการไพโรไลซิสแบบชั้นเบดนิ่ง
ปี พ.ศ. 2549
34 Development of Ceramic Membrane for Micro- and Ultra-filtration and Zeolite Membrane for Ethanol Separation Part 1: Preparation of Alumina support and Alumina Membrane for Micro-Filtration
35 Preparation of thin NaA zeolite membrane at low temperature
36 Preparation of uniform and nano-sized NaA zeolite using silatrane and alumatrane precursors
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Microwave-induced combustion synthesis of TiC-Al2O3 composites
38 Synthesis of TiC-Al2O3 composites using microwave-induced self-propagating high temperature synthesis (SHS)