ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงเดือน พิศาลบุตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงเดือน พิศาลบุตร, คุณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ร้อยใจเชิญพรชัย 8 รอบ ชนมายุวิวัฒน์ ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ปี พ.ศ. 2530
2 สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้าง วัฒนธรรมไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
3 บทบาทของครูในการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2528
4 ความคิดเห็นของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตการศึกษา 11 เกี่ยวกับประเพณีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสตรีไทยผู้ให้บริการด้านการศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพ ตามการรับรู้ของตนเองกับความคาดหวังของผู้รับบริการในโรงพยาบาลของรัฐบาล
6 การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับของไทย
ปี พ.ศ. 2527
7 บทบาทขององค์การเอกชนสตรี ในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง
8 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตก ที่มีต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2526
9 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ของครูและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชน
10 ความคิดเห็นของครู ผู้บริหารการศึกษา และผู้นำชุมชนเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติจริง ของครูในโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในเขตการศึกษา 7
11 ความคิดเห็นของครู ผู้บริหารการศึกษา และผู้นำชุมชนเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติจริง ของครูในโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในเขตการศึกษา 7
12 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท ของสตรีไทยในสังคม
ปี พ.ศ. 2510
14 การเปรียบเทียบการเลือกอาชีพและความมุ่งหวัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพระนครกับต่างจังหวัด