ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 4
7 2553 3
8 2552 7
9 2551 1
10 2550 10
11 2548 4
12 2547 3
13 543 90
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และการเก็ฐกักคาร์บอนในดิน
2 การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและเพิ่มการ เก็บกักคาร์บอนในดิน
ปี พ.ศ. 2558
3 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และการเก็บกักคาร์บอนในดิน
ปี พ.ศ. 2557
4 การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
5 การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยพืชสดและลดการปล่อยแก๊สมีเทน
6 การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยพืชสดและลดการปล่อยแก๊สมีเทน
ปี พ.ศ. 2556
7 การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและเพิ่มการ เก็บกักคาร์บอนในดิน
ปี พ.ศ. 2555
8 การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยพืชสดและลดการปล่อยแก๊สมีเทน
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
10 การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
12 การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสสำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
14 การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรียวัตถุในนาข้าว
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
17 พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
18 พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
20 ตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพ ผลผลิตและระดับความหอมของข้าวหอม และการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวหอม ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
21 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าว ปีที่ 3 การศึกษาผลของการเตรียมดินต่อพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าวอินทรีย์
22 การใช้หินฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของฟอสฟอรัส สำหรับปุ๋ยพืชสดในการปลูกข้าวหอมอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสด และวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิ ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
24 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ (ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย
25 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินกับสังคมพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
26 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์(ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน และผลการเจริญเติบโตผลิตของอ้อย
27 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์(ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน และผลการเจริญเติบโตผลิตของอ้อย
28 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของดินกับสังคมพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
29 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ (ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย
30 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
31 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
32 พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
33 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้วัสดุอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
34 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ (ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย
35 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ (ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อย
36 การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อผลิตวัสดุสำหรับเพราะชำกล้าไ ม้ในพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
37 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์ (ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2547
38 การจัดการดินน้ำและปุ๋ยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
39 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์(ซีโอไลท์) ต่อลักษณะสมบัติของดิน และผลการเจริญเติบโตผลิตของอ้อย
40 อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดิน และผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น