ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงฤดี ลาศุขะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงฤดี ลาศุขะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกพร สุคำวัง 16
2 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 15
3 ทศพร คำผลศิริ 10
4 พวงพยอม ปัญญา 7
5 ลินจง โปธิบาล 4
6 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 4
7 กรรณิการ์ กันธะรักษา 4
8 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 3
9 สมบัติ ไชยวัณณ์ 3
10 ศิริพร เปลี่ยนผดุง 3
11 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2
12 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
13 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 2
14 ดรุณี ทายะติ 2
15 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 2
16 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
17 นฤมล สบบง 2
18 ทิพพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
19 รัตนา บัวลอย 2
20 ชวินทร์ เลิศศรีมงคล 2
21 นฤมนัส คอวนิช 2
22 ไม่มีข้อมูล 2
23 ชูศรี วงษ์เครือวัลย์ 2
24 มาลี เอื้ออำนวย 2
25 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
26 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
27 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
28 ยุพิน กลิ่นขจร 2
29 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
30 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
31 อรพิน พรหมตัน 2
32 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
33 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
34 อรอนงค์ กวินกุล 2
35 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
36 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
37 พิกุล บุญช่วง 1
38 นิภาวรรณ ชามทอง 1
39 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 1
40 สุชาดา บุญนายืน 1
41 นฤมล จินะคำปา 1
42 กัตติกา พิงคะสัน 1
43 ชญาณิศวร์ กุณา 1
44 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 1
45 สุขศรี บูรณะกนิษฐ 1
46 เดชา ทำดี 1
47 รัชนก แดนเขตต์ 1
48 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
49 กาญจนา ใจดี 1
50 ถนอมจิตร์ ปินตาปิน 1
51 ศุภนิต ทองจันทร์เทพ 1
52 อัจฉรา วิจิตร 1
53 วรารัตน์ กันแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 8
5 2551 5
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 3
10 2545 1
11 2543 4
12 2542 2
13 2541 2
14 2540 2
15 2538 1
16 2536 1
17 2533 2
18 2532 2
19 2528 1
20 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็ง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลใน พระสงฆ์สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง คลินิกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
5 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยพิเศษรวม ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2553
8 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
9 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
11 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
12 สถานการณ์ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน
13 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม
14 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
16 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุ ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
17 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจ โดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
18 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดา ในโรงพยาบาลจอมทอง
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน
20 ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
21 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่ 1สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
22 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
23 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
24 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
25 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ
26 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2548
27 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
28 การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม โดยใช้วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
29 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ
30 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2545
31 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
32 พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
33 ผลการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันสูง ของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 การดูแลรักษาฟันปลอมในผู้สูงอายุ
35 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ บ้างข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
36 ผลการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลาย ต่อระดับความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันสูง ของโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้อายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 การพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ บ้างข่วงสิงห์ หมู่ 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
38 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล
39 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านการทบทวนและฝึกหัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2540
40 การดูแลรักษาฟันปลอมในผู้สูงอายุ
41 การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเองที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2538
42 การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2536
43 ผลของการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายต่อระบบความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันโลหิตสูงของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2533
44 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล
45 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านการทบทวนและฝึกหัดสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2532
46 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการทบทวนและฝึกหัด สำหรับนักศึกษาพยาบาล
47 โปรแกรมบทเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2528
48 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคัดสรรกับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
50 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล
52 Dementia in Thailand: Current situation, Proceeding of International symposium : Current issues in dementia and dementia care in East Asia
53 An ethnographic study of diabetes health beliefs and practices in Sri Lankan adults
54 ความเห็นพ้องของนิยามการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไทย ด้วยการใช้เทคนิคนอมินัลกรุ๊ป
55 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและระดับครีอะตินินในเลือดผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
56 การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ
57 การประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุไทย
58 Impact evaluation of the volunteer-based home care progarm for thai older people Phase 3
59 การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
60 Current Issues in Dementia and Dementia Care in East Asia
61 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
62 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
64 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ