ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงฤดี ลาศุขะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงฤดี ลาศุขะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกพร สุคำวัง 16
2 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 15
3 ทศพร คำผลศิริ 10
4 พวงพยอม ปัญญา 7
5 ลินจง โปธิบาล 4
6 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 4
7 กรรณิการ์ กันธะรักษา 4
8 สมบัติ ไชยวัณณ์ 3
9 ศิริพร เปลี่ยนผดุง 3
10 พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ 3
11 ดรุณี ทายะติ 2
12 ทิพพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
13 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
14 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
15 กรรณิการ์ พงษ์สนิท 2
16 นฤมนัส คอวนิช 2
17 ไม่มีข้อมูล 2
18 อรอนงค์ กวินกุล 2
19 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 2
20 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2
21 ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ 2
22 ชูศรี วงษ์เครือวัลย์ 2
23 ยุพิน กลิ่นขจร 2
24 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
25 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
26 รัตนา บัวลอย 2
27 ชวินทร์ เลิศศรีมงคล 2
28 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
29 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
30 นฤมล สบบง 2
31 พิกุล นันทชัยพันธ์ 2
32 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
33 อรพิน พรหมตัน 2
34 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
35 มาลี เอื้ออำนวย 2
36 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
37 พิกุล บุญช่วง 1
38 นิภาวรรณ ชามทอง 1
39 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 1
40 สุชาดา บุญนายืน 1
41 นฤมล จินะคำปา 1
42 กัตติกา พิงคะสัน 1
43 ชญาณิศวร์ กุณา 1
44 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 1
45 สุขศรี บูรณะกนิษฐ 1
46 เดชา ทำดี 1
47 รัชนก แดนเขตต์ 1
48 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
49 กาญจนา ใจดี 1
50 ถนอมจิตร์ ปินตาปิน 1
51 ศุภนิต ทองจันทร์เทพ 1
52 อัจฉรา วิจิตร 1
53 วรารัตน์ กันแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2554 3
3 2552 7
4 2551 4
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 2
8 2536 1
9 2532 2
10 2528 1
11 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็ง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลใน พระสงฆ์สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง คลินิกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
5 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยพิเศษรวม ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
8 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
9 สถานการณ์ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน
10 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม
11 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
12 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุ ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจ โดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
14 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดา ในโรงพยาบาลจอมทอง
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน
16 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่ 1สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
17 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
18 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
19 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
20 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม โดยใช้วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
22 การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2536
23 ผลของการออกกำลังกายและการฝึกการผ่อนคลายต่อระบบความดันโลหิตและปริมาณการใช้ยาในผู้สูงอายุที่มีระดับความดันโลหิตสูงของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2532
24 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการทบทวนและฝึกหัด สำหรับนักศึกษาพยาบาล
25 โปรแกรมบทเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนทางด้านการสอนเฉพาะรายสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2528
26 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคัดสรรกับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
28 การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
29 ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในนักท่องเที่ยวสูงอายุ : กรณีศึกษา เวียงกุมกาม ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล
30 Dementia in Thailand: Current situation, Proceeding of International symposium : Current issues in dementia and dementia care in East Asia
31 An ethnographic study of diabetes health beliefs and practices in Sri Lankan adults
32 ความเห็นพ้องของนิยามการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไทย ด้วยการใช้เทคนิคนอมินัลกรุ๊ป
33 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและระดับครีอะตินินในเลือดผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
34 การพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ
35 การประเมินผลกระทบโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุไทย
36 Impact evaluation of the volunteer-based home care progarm for thai older people Phase 3
37 การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
38 Current Issues in Dementia and Dementia Care in East Asia