ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงรัตน์ ศตคุณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
2 คาร์บอนฟุตปรินต์
3 วอเตอร์ฟุตปรินต์
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ
6 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกอ้อย
8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
9 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการจัดทำต้นแบบ (model) นำร่องของการบริหารและขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น:ภาคกลาง
11 โครงการจัดประชุมการกำหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม: ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2541
12 อิทธิพลของแสง อายุใบ และตำแหน่งใบต่อการสังเคราะห์แสงของใบฝ้าย