ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารกาย-จิตแบบไทชี่จี้กงในสตรีไทย โรคมะเร็งเต้านม:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
2 ประสบการณ์การมีอาการ และกลุ่มอาการของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
3 ผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำบาก และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแลแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
5 ผลของการ โปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการควบคุมอาการหายใจลำบาก และความทนทานในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
6 อิทธิพลของค่าการกำจัดครีอะตินิน ประสิทธิภาพการไอ การรับรู้คุณภาพการนอนหลับ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ต่อระยะเวลาทดสอบการหายใจเองในผู้ป่วยที่หย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จในครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2552
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหืด
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน
ปี พ.ศ. 2541
9 ผลของการใช้ อี เอ็ม จี ไบโอฟีดแบคร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสสิพ ต่อความวิตกกังวล การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการควบคุมอาการหายใจลำบาก ความทนทานในการออกกำลังกาย อาการหายใจลำบาก และสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2534
10 ผลของช่วงระยะเวลาการเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัดต่อความแตกต่างของจำนวนเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัดที่ศีรษะ
ปี พ.ศ. 2532
11 ผลของช่วงระยะเวลาการเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัดต่อความแตกต่างของจำนวนเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัดที่ศีรษะ