ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงรัตน์ ธงภักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับการใช้ประโยชน์น้ากากส่าในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในลุ่มน้าพอง
2 ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืช และ พืชกาจัดแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน (โครงการ อพ. สธ.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน
3 ความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับการใช้ประโยชน์น้ากากส่าในพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
ปี พ.ศ. 2557
4 อนุกรมวิธานและสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของด้วงหนวดยาวในวงศ์ย่อย Prioninae จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
5 ความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับการใช้ประโยชน์น้ากากส่าในพื้นที่เพาะปลูกอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
6 ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืช และ พืชกาจัดแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน (โครงการ อพ. สธ.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน
7 ความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับการใช้ประโยชน์น้ากากส่าในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในลุ่มน้าพอง
ปี พ.ศ. 2555
8 ความสัมพันธ์ของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินกับการใช้ประโยชน์นำกากส่าในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในลุ่มน้าพอง
9 ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและพืชกาจัดแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน (โครงการ อพ. สธ.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน
10 ลักษณะโครงสร้างแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว
11 ลักษณะโครงสร้างแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว
ปี พ.ศ. 2554
12 ลักษณะโครงสร้างแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว
13 ลักษณะโครงสร้างแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว
ปี พ.ศ. 2553
14 ลักษณะโครงสร้างแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศนาข้าว
15 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของด้วงหนวดยาวอ้อย
ปี พ.ศ. 2551
16 อนุกรมทวิธานและความแปรปรวนทางสัณฐานวิทยาในกลุ่มประชากรด้วงหนวดยาวอ้อย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของด้วงหนวดยาวอ้อย