ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงมณี โกมารทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงมณี โกบรรทัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 2
3 อำพน วัฒนรังสรรค์ 1
4 วัฒนา บุญดาว 1
5 พรรณนิภา รอดวรรณะ 1
6 สุกรี อินทรสกุล 1
7 มนตรี วงศ์รักษ์พานิช 1
8 ศิริรัตน์ สาครินทร์ 1
9 อำภา ปัญญาศรีวรมย์ 1
10 นฤมล สมิตินันทน์ 1
11 สุภา ลี้ไพโรจน์กุล 1
12 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
13 วลัยพันธ์ เธียรไทย 1
14 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 1
15 ศิริกุล คล่องคำนวณการ 1
16 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
17 อัจฉรา จันทร์ฉาย 1
18 สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ 1
19 Bailes, Jack 1
20 กัลยา วานิชย์บัญชา 1
21 ภาษย์ สาริกะภูติ 1
22 กนกอร โสพรรณพานิชกุล 1
23 ศรันย์ วรรธนัจฉริยา 1
24 รัตนา หงษ์จินดาเกศ 1
25 ราตรี สรรพการพาณิช 1
26 สุมาลี รัตนปัญญา 1
27 อานนท์ เอื้อตระกูล 1
28 กรรณิการ์ เกิดมงคล 1
29 ประกอบ เดชดี 1
30 วัลลภ พิเชฐกุล 1
31 ณรงค์ โฉมเฉลา 1
32 อารียา ตันติธรรม 1
33 ปัทมา แจ่มผล 1
34 ชัยเวช นุชประยูร 1
35 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
36 เสาวรัตน์ ชนม์ยืน 1
37 เบญจมาศ ศิลาย้อย 1
38 ภาณี พิเชฐสุนทร 1
39 จิระศักดิ์ เพชรหอย 1
40 พรรณิภา รอดวรรณะ 1
41 วราภรณ์ บุญศรัทธา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2546 1
5 2543 1
6 2534 2
7 2533 2
8 2532 1
9 2531 3
10 2529 2
11 2528 1
12 2526 1
13 2525 1
14 2524 1
15 2523 1
16 2522 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า
ปี พ.ศ. 2546
4 การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
5 การศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
6 ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตถ้วยชามเซรามิคส์ของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ในจังหวัดลำปาง
7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน ระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2533
8 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม : รายงานผลการประดิษฐ์
9 การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเพาะเห็ดหอม โดยวิธีเพาะในไม้ กับวิธีเพาะในถุงพลาสติก
ปี พ.ศ. 2532
10 การศึกษาต้นทุนการผลิตโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2531
11 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตปอแก้วฟอก
12 การศึกษาต้นทุนและรายได้จากการปลูกกล้วยหอมทองในเขตท้องที่ปทุมธานี
13 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมังคุด
ปี พ.ศ. 2529
14 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตอิฐมอญระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการจำหน่ายน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2528
16 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮื้อเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2526
17 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดฟางเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2525
18 ต้นทุนการผลิตปลาดุกเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2524
19 ปัญหาในการผลิตนมสดจากโคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2523
20 ต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
21 ปัญหาในการผลิตและช่องทางในการจำหน่ายของผลผลิตจากมินต์
22 การศึกษาต้นทุนการผลิตเส้นไหมยืนในประเทศไทย