ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร เปรมจิต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาระบบการขยายพันธุ์กล้วยไข่ในไบโอรีแอกเตอร์แบบจมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2559
2 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบเลี้ยงของหนุมานนั่งแท่น Jatropha podagrica Hook ในสภาพปลอดเชื้อ
4 การสร้างแอมฟิดิพลอยด์จากลูกผสมข้ามสกุลระหว่างสบู่ดำและละหุ่งโดยสารโคลชิซีน
ปี พ.ศ. 2557
5 การวิจัยและพัฒนาพืชในจีนัส Jatropha sp. เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
6 การนำมวลชีวภาพของพืชเส้นใยมาใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานชีวภาพ
7 การวิจัยและพัฒนาพืชในจีนัส Jatropha sp เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
8 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
9 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
10 รูปแบบกรดไขมันของน้ำมันเมล็ดสบู่ดำออโตเทตราพลอยด์
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
12 รูปแบบกรดไขมันของน้ำมันเมล็ดสบู่ดำออโตเทตราพลอยด์
13 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิซิน: การแปรผันพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
ปี พ.ศ. 2553
14 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน : การแปรผันทางพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันสบู่ดำโคลซิพลอยด์
ปี พ.ศ. 2552
15 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ โดยการใช้สารโคลชิชิน
16 โครงการความหลากหลายของเห็ดที่มีความสามารถย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่ม Chlorinated Hydrocarbon Compounds:2,4 PCB
ปี พ.ศ. 2551
17 การสร้างสาร Phyllanthusol A จากเซลล์เพาะเลี้ยงของมะยม (Phyllanthus acidus Skeels)
18 การปรับปรุงพันธ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน
19 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิซิน: การแปรผันพันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
ปี พ.ศ. 2550
20 การถ่ายยีนในมะยมโดย Agrobacterium sp. เพื่อการสะสมสาร Phyllanthasol A
ปี พ.ศ. 2548
21 การสร้างสาร Phyllanthusol A จากเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมะยม (Phyllanthus acidus Skeel)