ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร พูลสุขสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงพร พูลสุขสมบัติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wanida Janvikul 7
2 Paweena Uppanan 7
3 ปวีณา อุปนันต์ 7
4 วนิดา จันทร์วิกูล 7
5 สิริพร โตนดแก้ว 5
6 Siriporn Tanodekaew 5
7 ขจี ปิลกศิริ 5
8 Somruethai Channasanon 3
9 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 3
10 Duangporn Phulsuksombati 3
11 Boonlom Thavornyutikarn 3
12 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 3
13 Kajee Pilakasiri 3
14 วาสนา โคสอน 3
15 นภดล แสงจันทร์ 3
16 Wasana Kosorn 3
17 ชาญชุติ จรรยาสัณห์ 2
18 วรัญญา แสงเพ็ชรส่อง 2
19 อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ 2
20 Patamaporn Molee 2
21 Duangkamol Sringernyuang 2
22 ลีรา กิตติกูล 2
23 Noppadon Sangjun 2
24 กานดา วัฒโนภาส 2
25 ปัทมาภรณ์ โมลี 2
26 อัญชลี ตัณฑ์ศุภศิริ 2
27 Jantima Roongruangchai 2
28 ดวงกมล ศรีเงินยวง 2
29 อารยา เสงี่ยมพงษ์ 2
30 Arraya Sangiampong 2
31 จันทิมา รุ่งเรืองชัย 2
32 Kriskrai Sitthiseripratip 1
33 Wichit Tharanon 1
34 Seiichi Aiba 1
35 วิจิตร ธรานนท์ 1
36 เซอิชิ ไอบะ 1
37 Rujiporn Prateepasen 1
38 รุจิพร ประทีปเสน 1
39 จักรวาล สังฆพรหม 1
40 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
41 Patcharee Ngamviriyavong 1
42 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
43 วันล่า กุลวิชิต 1
44 ยุทธพงษ์ สุดสวาท 1
45 อนุภาพ อีซา 1
46 ปริยดา ตั๋นจักร 1
47 Pariyada Tanjak 1
48 นพดล แสงจันทร์ 1
49 Noppadol Sangjun 1
50 ณัฎฐพร พิมพะ 1
51 โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ 1
52 กนิษฐา ภัทรกุล 1
53 มาลี เตชพรรุ่ง 1
54 ธเนศ สินส่งสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 2
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดสร้างอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อในโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปี พ.ศ. 2553
2 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
3 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
ปี พ.ศ. 2552
4 The efficiency in wound healing of chitin derivatives: animal study
5 การศึกษาสมบัติการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและสมบัติการห้ามเลือดในสัตว์ทดลองของพลาสเตอร์ยาที่เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อและสารช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดที่มีอนุพันธ์ไคโตซานเป็นองค์ประกอบ
6 Comparison of the efficacy of Chitin-PAA hydrogel and IntrasiteTM Gel in deep wound healing of Wistar rats by routine histological and indirect immunoperoxidase staining method
7 An evaluation of wound healing efficiency of Chitin–PAA–GTMAC hydrogel compared with the commercial product (Intrasite? Gel) in Wistar rats microscopically by routine histological and immunohistochemical technique
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
ปี พ.ศ. 2550
9 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
10 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
11 Evaluation of Efficacy of Chitosan Derivative Based Hemostat: In Vitro and In Vivo Studies