ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร คำนูญวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงพร คำนูณวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 7
2 สุนิดา ศิวปฐมชัย 6
3 วาสนา จันทร์สว่าง 6
4 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 5
5 มณฑา โมฬี 5
6 สุกัญญา เสรีนนท์ชัย 3
7 วนิสา สัมภวะผล 3
8 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 3
9 Mahidol University. Institute of Language and Culture for Rural Development 3
10 Dongporn Khamnuwat 2
11 Sunida Siwaphathomchai 2
12 Duangporn Kumnoonwan 2
13 พัชรินทร์ เกตุจำนงค์ 2
14 สิรินทร พิบูลภานุวัธน์ 2
15 ญาณิศา รัตนฤกษ์วศิน 1
16 Niyanan Sampaongern 1
17 ไม่มีข้อมูล 1
18 ปรีชา อุปโยคิน 1
19 Kultida Chancharoen 1
20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
21 พนม คลี่ฉายา 1
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
23 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
24 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย: กรณีการจัดทำแผนน้ำแบบมีส่วนร่วมในท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2552
2 กลวิธีการนำเสนอข่าวการเมืองในข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS)
ปี พ.ศ. 2551
3 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพและพฤติกรรมการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2548
4 การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
5 สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2547
6 การดำเนินงานหอกระจายข่าวสาร ที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
7 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหอกระจายข่าวเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนาหอกระจายข่าวสาร เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน