ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพร คันธโชติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 11
2 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 6
3 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 6
4 สุชาดา สุขหร่อง 5
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
7 ธนวันต์ กันทา 5
8 อมรทิพย์ เมืองพรหม 4
9 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 4
10 โครงการวิจัย NRU 4
11 วิจิตรา ลีละศุภกุล 4
12 เล็ก สีคง 4
13 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 3
14 สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 3
15 งบประมาณแผ่นดิน 3
16 พิกุล วณิชาภิชาติ 3
17 บรรจง วิทยวีรศักดิ์ 3
18 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 3
19 สุวรรณดี เจตต์วราพงศ์ 2
20 กัลยาณี คุปตานนท์ 2
21 วราภรณ์ บุญประเสริฐ 2
22 สุพรรษา อุไรพันธ์ 2
23 ภารดา อุทโท 2
24 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
25 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 2
26 ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ 1
27 ธนาวัฒน์ รักกมล 1
28 วิชุดา เกตุใหม่ 1
29 วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 1
30 Chaiyavat Chaiyasut 1
31 Suchada Sukrong 1
32 Duangporn Kantachote 1
33 Thanawan Kantha 1
34 ธันวดี สุขสาโรจน์ 1
35 Amorntip Muangprom 1
36 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 1
37 ประเสริฐ พฤฒิคณี 1
38 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 1
39 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 1
40 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
41 นุชรีย์ ชมเชย 1
42 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
43 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
44 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 1
45 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
46 วรนุช แสงเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 6
7 2552 4
8 2551 3
9 2550 4
10 2549 2
11 2548 2
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 2
15 2539 2
16 1086 5
17 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ทนต่อสภาวะเครียดจากความแห้งแล้งโดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากพืชที่ประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
2 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในรูปแบบของแข็งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในนาข้าวดินเค็ม
3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซีพี ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง
4 ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2557
5 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในรูปแบบของแข็งเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในนาข้าวดินเค็ม
6 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
7 การใช้โปรไบโอติกส์ Lactobacillus plantarum DW12 และเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับการผลิตเครื่องดื่มน้ำสกัดมะขามป้อมเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
8 ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลในการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
9 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
10 การผลิตกล้าเชื้อในรูปแผ่นแห้งเพื่อการผลิตแหนมกาบา (?-aminobutyric acid)
ปี พ.ศ. 2555
11 Synergistic growth of lactic acid bacteria and photosynthetic bacteria for possible use as a bio-fertilizer
12 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกด้วยระบบกรองชีวภาพร่วมกับการดูดซึมทางเคมี
ปี พ.ศ. 2554
13 โครงการสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนโดยหมักร่วมกับเศษอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
14 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมโดยใช้กล้าเชื้อแลกติกแอสิดแบคทีเรียที่ผลิตกาบา (?-aminobutyric acid)
15 การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ น้ำหมักชีวภาพจากพืช
16 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
17 การศึกษาการอยู่ร่วมกันของแบคทีเรียแลกติกและแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ในกระบวนการผลิตน้ำมันหมักชีวภาพ
18 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์ แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
19 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้ง โดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มไม่สะสมซัลเฟอร์
ปี พ.ศ. 2552
20 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเลนส์
21 การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
22 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์ แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
23 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
ปี พ.ศ. 2551
24 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
25 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
26 บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม
ปี พ.ศ. 2550
27 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
28 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
29 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟตเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ
30 การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติก สำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
31 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้แบคทีเรียแลกติกที่คัดเลือกได้ ซึ่งผลิตแบคเทอร์โอซินเป็นหัวเชื้อ
32 ความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักและโซเดียมที่ปนเปื้อนในบ่อกุ้งโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์
ปี พ.ศ. 2548
33 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟตเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ
34 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟต เพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2547
35 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียและกากตกตะกอน
36 คุณลักษณะของน้ำหมักชีวภาพจากพืชและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก
ปี พ.ศ. 2546
37 คุณลักษณะของน้ำหมักชีวภาพจากพืชและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก
38 การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟตเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2545
39 ศักยภาพของการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำทิ้งจากการแปรรูปน้ำยางพารา
40 บทบาทของแบคทีเรียต่อวัฎจักรไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพื่อการเพาะเลี้ยงแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2539
41 การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis.
42 การศึกษาคุณสมบัติและกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilis.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 ผงลาบ-น้ำตกเสริมกาบา
44 สูตรแหนมกาบา (y-aminobutyric acid)
45 สูตรเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวที่มีกาบาและกรรมวิธีการผลิต
46 ปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในรูปแบบของแข็งร่วน
47 กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสลาบ-น้ำตกที่มีส่วนผสมกาบา
48 การศึกษาการอยู่ร่วมกันของแบคทีเรียแลกติกและแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ในกระบวนการผลิตน้ำมันหมักชีวภาพ
49 บทบาทของแบคทีเรียแลกติกที่แยกจากกระบวนการหมักเต้าหู้ยี้แบบดั้งเดิม