ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2552 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2546 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 แผนงานต้นแบบระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โรงพยาบาลชุมชน"
ปี พ.ศ. 2556
3 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2555
4 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2552
5 ร่างยุทธศาสตร์วิจัยโลจิสติกส์แห่งชาติ (พ.ศ.2555-2557)
ปี พ.ศ. 2554
6 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2551
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิจัยประเมินศักยภาพเชิงบูรณาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
8 โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยด้านโลจิสติกส์เพื่อตอบรับ FTA จีน - อาเซียน
ปี พ.ศ. 2548
9 การสัมมนาเชิงวิชาการแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์บนเวทีโลกและการประชุมประจำปีเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์
ปี พ.ศ. 2546
10 การวัดความสามารถในการสนองตอบเชิงอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย