ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เยาวดี คุปตะพันธ์ 31
2 วันเพ็ญ มีสมญา 26
3 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 13
4 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 12
5 เพลินใจ ตังคณะกุล 7
6 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 7
7 สมจิต อ่อนเหม 6
8 กรุณา วงษ์กระจ่าง 5
9 เย็นใจ ฐิตะฐาน 5
10 ชมดาว สิกขะมณฑล 5
11 บุญมา นิยมวิทย์ 4
12 วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ 4
13 วารุณี วารัญญานนท์ 3
14 วิน เชยชมศรี 3
15 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 3
16 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 3
17 ชิดชม ฮิรางะ 3
18 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 3
19 อนุวัตร แจ้งชัด 3
20 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
21 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 3
22 ศรีเมือง มาลีหวล 2
23 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
24 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 2
25 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
26 จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร 2
27 วราภรณ์ ประเสริฐ 2
28 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
29 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 2
30 สุมิตรา บุญบำรุง 2
31 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 2
32 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
33 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
34 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 2
35 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 2
36 สมชัย พงศ์จรรยากุล 2
37 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
38 สุวรพร แซ่ลิ้ม 2
39 จรรยา พุกกะเวส 2
40 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
41 สุมาลี สิงหนิยม 2
42 สมศรี ภู่สีม่วง 2
43 นายอำนาจ คูตะคุ 1
44 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
45 รัศมี ศุภศรี 1
46 ปรียา ลีฬหกุล 1
47 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
48 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
49 พัชรี ตั้งตระกูล 1
50 บุญเกื้อ วัชรเสถียร 1
51 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
52 ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ 1
53 อ. ดร. กัลยา อารีย์ 1
54 เอกวิทย์ ตรีเนตร 1
55 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
56 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
57 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
58 อุษา ภูคัสมาส 1
59 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
60 นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข 1
61 อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
62 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
63 นางวนัสยา สุอังควาทิน 1
64 พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
65 อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ 1
66 ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร 1
67 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
68 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
69 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
70 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
71 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
72 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 1
73 นายธีระ ทองเผือก 1
74 จุฑา มุกดาสนิท 1
75 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 6
3 2553 1
4 2552 5
5 2551 4
6 2550 1
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 4
12 2544 3
13 2543 2
14 2542 3
15 2541 3
16 2540 4
17 2537 1
18 2533 2
19 2532 1
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
2 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว 5 สี สำหรับผู้สูงวัยด้วยกรรมวิธีเอ็กซ์ทรูชั่น
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
6 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ
7 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
8 เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
10 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
11 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
12 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
13 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้าน และเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
14 การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแคลเซียม ในหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2551
15 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
16 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย โดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
17 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
18 ศึกษาการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และค่า PDCAAS ของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติ ที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก และเครื่องดื่มธัญชาติที่ผลิตเอง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้าน และเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
ปี พ.ศ. 2549
20 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย โดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
21 โครงการบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตอาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
ปี พ.ศ. 2548
22 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
23 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
24 การใช้ประโยชน์ของแมลงกินได้บางชนิดในประเทศไทย : ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
25 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
27 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีปริมารฟินอลทั้งหมดของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดของผลไม้เขตหนาวนำเข้าเพื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2545
28 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
29 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
30 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียม และใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2544
32 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
33 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
34 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
35 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดที่มีแคลเซียม และใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2542
37 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
38 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
39 การผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ
ปี พ.ศ. 2541
40 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง
41 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
42 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2540
43 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
44 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
45 การผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ
46 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว : คุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2537
47 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว : คุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2533
48 ผลของออคราท๊อกซิล เอ ต่อหนูท้องและลูกอ่อน
49 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2532
50 ความเป็นพิษของดีบุกในหนูขาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 ความเป็นพิษของดีบุกในหนูขาว
52 ผลของออคราท๊อกซิล เอ ต่อหนูท้องและลูกอ่อน
53 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง