ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริชัย กาญจนวาสี 5
2 ปฐมพงษ์ ทะแสง 5
3 ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม 5
4 อุษณี สร้างนานอก 4
5 กันต์ฤทัย คลังพหล 4
6 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 4
7 ศิริเดช สุชีวะ 3
8 อวยพร เรืองตระกูล 3
9 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 3
10 วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
11 สุกิจ ทวีศักดิ์ 2
12 ญาติกา เอกวัฒนพันธ์ 2
13 วราภรณ์ บุญเจียม 2
14 พีรภาว์ บุญเพลิง 2
15 นิศา ชูโต 2
16 สำเนียง จุลเสริม 2
17 ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 2
18 สุดประนอม สมันตเวคิน 2
19 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 2
20 อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว 2
21 ศุภพร สุขะตุงคะ 2
22 กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล 2
23 สิริพร บุญญานันต์ 2
24 เนาวรัตน์ คงพ่วง 2
25 วัชรพันธ์ ผาสุข 2
26 วิลาสินี พรรณรัตนศิลป์ 2
27 ระเบียบ เพราะผักแว่น 2
28 ปัทมา ทุมาวงศ์ 2
29 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2
30 สุทธาทิพย์ พิศฉลาด 2
31 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 1
32 สิขเรศ อำไพ 1
33 รัชนก บุญปู่ 1
34 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
35 เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 1
36 วนิดา ประคัลภ์กุล 1
37 เพียรกิจ นิมิตรดี 1
38 ถมรัตน์ ศิริภาพ 1
39 ศรัณย์พร ยินดีสุข 1
40 วรัญญา แดงสนิท 1
41 โสภณ นาปรัง 1
42 ชนัดดา เทียนฤกษ์ 1
43 ณัฐธิดา ดำริห์ 1
44 ธมลธร เห็นประเสริฐ 1
45 เมทินี รำพึงสุข 1
46 รัชนีวรรณ เทียนทอง 1
47 สิริกมล หมดมลทิน 1
48 วัฒนา ณ นคร 1
49 อรุณ เสือกำปัง 1
50 อุมาพร ฟูมั่น 1
51 สุสรรค์ ไชโยรักษ์ 1
52 อัญชลี เซ่งตระกูล 1
53 สิริรัตน์ ครุวรรณ 1
54 มารยาท โยทองยศ 1
55 จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ 1
56 ศศนัฏฐ กิจจรูญ 1
57 ศิวะพร ภู่พันธ์ 1
58 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 1
59 จันทนี วีระชัย 1
60 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 1
61 นภสร ตันปัทมดิลก 1
62 สุธิดา ภักดีบุญ 1
63 พรภัส การะเกตุ 1
64 วรฤทัย มุมทอง 1
65 ลำพอง กลมกูล 1
66 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
67 วิริยา ศรีวิเชียร 1
68 ศิริพร ทองแก้ว 1
69 กันตวรรณ มีสมสาร 1
70 ศิวธิดา ทรัพย์เหมือน 1
71 ปทุมพร เปียถนอม 1
72 ปองสิน วิเศษศิริ 1
73 วิภาดา เอื้อดี 1
74 วิไลวรรณ เส็งดอนไพร 1
75 วิไลลักษณ์ เดชะ 1
76 นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ 1
77 รัตนาภรณ์ ชาญไววิทย์ 1
78 ศิริพร ประนมพนธ์ 1
79 สุริยา กลิ่นบานชื่น 1
80 ดาวใจ ประกอบทรัพย์ 1
81 ศรีพรรณ ใจธรรม 1
82 ภูธร บ้านเนิน 1
83 รัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ 1
84 สมเกียรติ ชิดไธสง 1
85 นันทรัตน์ เจริญกุล 1
86 ชรินรัตน์ พุ่มเกษม 1
87 อุบลวรรณ เสือเดช 1
88 พิรุณ ไพสนิท 1
89 สวนีย์ วีระพันธุ์ 1
90 วินิตา แก้วเกื้อ 1
91 สิรนาฏ ผางสระน้อย 1
92 ภานุพงษ์ วิยะบุญ 1
93 เฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ 1
94 คุณีกร ศรีประดู่ 1
95 อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 1
96 นุชจรี ศรีเสวก 1
97 พจนีย์ เถิงจ่าง 1
98 วรรณี แกมเกตุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 7
3 2556 4
4 2555 8
5 2554 8
6 2553 7
7 2552 14
8 2551 17
9 2550 7
10 2549 10
11 2548 4
12 2547 6
13 2546 2
14 2545 1
15 2543 2
16 2542 3
17 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
2 การส่งเสริมปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการร่วมมือรวมพลังของครูมัธยมศึกษา: พหุกรณีศึกษา
3 แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ครูประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงวิชาเอก
4 แนวทางการส่งเสริมความรักชาติของนักเรียนโดยใช้การวิจัยหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2557
5 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนไทยกับครูในโรงเรียนชั้นนำระดับโลก
6 การวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนและแนวการสอนของครูวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิจัยแบบผสมวิธี
7 แนวทางดำเนินงานในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนปฏิบัติดี
8 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะและเหตุผลของการเรียนเสริมของนักเรียนปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร: การวิจัยผสมวิธี
9 การพัฒนาโมเดลการวัดทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในศตวรรษที่ 21
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์และการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความใฝ่รู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือรวมพลังระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชุมชนเขตปทุมวัน
ปี พ.ศ. 2556
12 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยบูรณาการรูปแบบการแก้ปัญหาทีโอทีอาร์ร่วมกับหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
13 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การวิจัยเพื่อยกระดับการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวิจัยแบบผสม
14 การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรู้สถิติของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่มีภูมิหลังเป็นตัวแปรกำกับ: การเปรียบเทียบระหว่าง PLS-SEM และ CB-SEM
15 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดยมีความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
ปี พ.ศ. 2555
16 การใช้การวิเคราะห์ระบบกิจกรรมแบบปรับปรุงเพื่อระบุความขัดแย้งภายใน ในการทำกิจกรรมทางวิชาการของครู
17 การพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดแรงจูงใจ : การวิจัยแบบผสมวิธี
18 การเข้าถึงความรู้สึกนักเรียนของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยแบบผสมวิธี
19 ประเภทของความเงียบและตัวแปรอธิบายความเงียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ : การพัฒนาทฤษฎีฐานรากจากการวิจัยแบบผสมวิธี
20 การวิจัยและพัฒนากระบวนการกำหนดกลยุทธ์ของครูเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการได้รับการจ้างงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สวอท (SWOT)
21 การเข้าถึงความรู้สึกนักเรียนของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยแบบผสมวิธี
22 ประเภทของความเงียบและตัวแปรอธิบายความเงียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ : การพัฒนาทฤษฎีฐานรากจากการวิจัยแบบผสมวิธี
23 การพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาด แรงจูงใจ : การวิจัยแบบผสมวิธี
ปี พ.ศ. 2554
24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาโดยบูรณาการแนวสมดุลภาษาและ การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
25 ประสิทธิผลของปัจจัยสี่ด้านในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน : การวิเคราะห์อภิมาน
26 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
27 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
28 อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี
29 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
30 การนำเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
31 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสุขของนักเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2553
32 พหุกรณีศึกษาในการเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นและไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
33 การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาระดับสำนึกความเป็นไทยของนักเรียนและรูปแบบกิจกรรมปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
34 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: การวิจัยแบบผสม
35 การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเรียนด้วยกิจกรรมตามกลยุทธ์การคิดอภิมานของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 : การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม
36 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
37 การวิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กต่างด้าวในโรงเรียน : การวิจัยเชิงผสม
38 พหุกรณีศึกษาในการเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็น และไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
39 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษาและคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของนิสิตครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะต่างกัน
40 การศึกษาปัจจัยจำแนกระดับความเต็มใจในการเรียนรู้ของครู
41 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการสอนงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต
42 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการทำการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ : การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
43 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครู
44 กระบวนการและผลของการจัดชั้นเรียนแบบรวมชั้น : การวิจัยพหุกรณี
45 การใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
46 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 การใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
48 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษาและคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของนิสิตครุศาสตร์ที่มีคุณลักษณะต่างกัน
49 ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการทำการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ : การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
50 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครู
51 การศึกษาปัจจัยจำแนกระดับความเต็มใจในการเรียนรู้ของครู
52 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2551
53 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานในโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การวิจัยพหุกรณีศึกษา
54 ผลของดุลยพินิจเชิงจริยธรรมที่มีต่อการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 การวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของครูในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดี: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
56 การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน : บทเรียนรู้จากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดี
57 การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของครูในโรงเรียนแกนนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
58 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
59 ผลกระทบของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการที่มีต่อการเรียน การปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตของนิสิต
60 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
61 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพครูของบัณฑิตสาขาการศึกษา
62 การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนออทิสติก
63 กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษา
64 ผลของดุลยพินิจเชิงจริยธรรม ที่มีต่อการฝ่าฝืนระเบียบวินัย ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 การศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของครูในโรงเรียนแกนนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
66 การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์ ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม สำหรับนักเรียนออทิสติก
67 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
68 การศึกษารูปแบบการดำเนินงานในโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
69 การวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือของครูในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดี : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
ปี พ.ศ. 2550
70 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสองภาษาในเขตกรุงเทพมหานคร
71 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
72 การวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการคุณธรรม : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
73 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
74 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
75 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
76 ผลของอิทธิพลกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2549
77 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของนักวิจัยสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา
78 สภาพการประเมินอภิมานของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา : พหุกรณีศึกษา
79 บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียน : พหุกรณีศึกษา
80 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
81 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
82 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
83 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนทั่วไป : การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
84 การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร
85 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธ : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
86 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะและระดับการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2548
87 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลของความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
88 การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ : การศึกษาแบบข้ามกรณี
89 การวิจัยพหุเทศะกรณีศึกษาของระบบการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
90 การติดตามและประเมินสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2547
91 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนนำร่องหลักสูตรสถานศึกษา : การวิเคราะห์พหุระดับ
92 กระบวนการและผลของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่อง : พหุกรณีศึกษาหลายพื้นที่
93 การวิจัยพหุกรณีเพื่อศึกษาการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสองภาษา
94 การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา
95 ประสิทธิภาพของการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
96 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคและผลการสัมภาษณ์: การศึกษาพหุกรณี
ปี พ.ศ. 2546
97 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
98 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
99 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
100 อิทธิพลของวัฒนธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์อิทธิพลพหุระดับ
101 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ปี พ.ศ. 2542
102 การพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา : กรณีตัวอย่างสถานศึกษานำร่อง โรงเรียนคันนายาว สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
103 การศึกษาการทำวิจัยเป็นทีมของอาจารย์ : การวิจัยรายกรณีสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
104 การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 : กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี