ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงกมล ชาติประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงกมล ชาติประเสริฐ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ปณิธี สายสงเคราะห์ 5
3 ขุมทอง นพพันธ์ 5
4 เอกรัฐ ตะเคียนนุช 4
5 ศศิธร ยุวโกศล 3
6 ธณพล รังสาดทอง 2
7 สมประสงค์ แสงอินทร์ 2
8 ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์ 2
9 มารุต วงษ์ศิริ 2
10 สมสกุล เลาหะกาญจนศิริ 2
11 พิมพ์พร พุฒิสาร 2
12 เสริมศิริ นิลดำ 2
13 สุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์ 2
14 เจนติมา เกษมวิชญ์ 2
15 จณัญญา นภาพงษ์ 2
16 กาญจน์ ทันจิตต์ 2
17 ประภาภรณ์ รัตโน 2
18 เอกพล เธียรถาวร 2
19 ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์ 2
20 สีตลา ชาญวิเศษ 1
21 โสมนัส สุจริตกุล 1
22 สิทธิพร ตันปัทมดิลก 1
23 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
24 สมปอง โธนบุตร 1
25 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 1
26 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
27 นนทนา แสวงรุจน์ 1
28 นิสากร บุญเลิศ 1
29 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
30 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
31 ปราโมทย์ เที่ยงตรง 1
32 ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 1
33 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
34 เบญจวรรณ สมสิน 1
35 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
36 ปนีตา นิตยาพร 1
37 แสวง จันทราทิพย์ 1
38 สร้อยบุณย์ บุณยรัตพันธ์ 1
39 จิรอดุลย์ บุณยภักดิ์ 1
40 กษมา ศิริกุล 1
41 ยุติ ปิ่นวิเศษ 1
42 ปิยวรรณ คงสาคร 1
43 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 1
44 วิชุดา สายสมุทร 1
45 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
46 ดลภพ เหล่าวานิช 1
47 ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ 1
48 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
49 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 1
50 อุษานาฏ สัตยาภินันท์ 1
51 เบญจพร อังศรีสุรพร 1
52 ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย 1
53 ภารดี ดวงนภา 1
54 ศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์ 1
55 ธีรยุทธ นิลมูล 1
56 พิริยา เพชร์แก้ว 1
57 นริสรา คูสุวรรณ 1
58 พัฒน์รพี เล้าตระกูล 1
59 ฐิติกร เตรยาภรณ์ 1
60 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
61 กมลเทพ จิตเฉลิมชัยพันธุ์ 1
62 วีระวรรณ อริยจิตไพศาล 1
63 ปรัชญา โพธิหัง 1
64 จันทนา จุฑาธวัช 1
65 ขนิฐา กิตติตระกูลกาล 1
66 ดนัย หวังบุญชัย 1
67 กมลา สุวรรณธรรมา 1
68 กรรณิการ์ มณีสว่างวงศ์ 1
69 กฤตินี ประชาบาล 1
70 จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ 1
71 มณทิรา อินคชสาร 1
72 อรรถวุฒิ จันทร์บุษราคัม 1
73 สิทธิพันธ์ ทนันไชย 1
74 กัญญ์ณณัฐ เลิศอริยโภคิน 1
75 มลินี สมภพเจริญ 1
76 ธนาวดี วรรษสกุล 1
77 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 6
4 2554 3
5 2553 12
6 2552 23
7 2551 4
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 3
11 2547 9
12 2546 1
13 2545 5
14 2544 3
15 2543 4
16 2542 3
17 2540 1
18 2539 8
19 2538 2
20 2537 2
21 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปฏิบัติการสารสนเทศด้านจิตวิทยาการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2557
2 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
3 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
4 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2556
5 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
6 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
7 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษากลุ่มโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดเพชรบุรี
9 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
10 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2554
11 "แหนแห่ให้เห็นงาม" พฤติกรรมการยอมรับและมีส่วนร่วม ในการแหนแห่ทางวัฒนธรรม ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าเสมือน
13 การเพิ่มมูลค่าของการแสดงพื้นบ้านรำมังคละ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
14 ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550
15 ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ
16 บทบาทด้านการข่าวของเว็บท่ายอดนิยม
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร
18 การสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
19 แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์
20 ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์
21 พฤติกรรมในการใช้ แรงจูงใจ และการรับรู้ปัญหาจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
23 บทบาทด้านข่าวของเว็บท่ายอดนิยม
24 ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ
25 แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์
ปี พ.ศ. 2552
26 การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง
27 โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ
28 สถานภาพของสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย
29 ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์
30 การประกอบสร้างความจริงในข่าวเกี่ยวกับเทพยดาและผีของหนังสือพิมพ์ไทย
31 การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ
32 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร
33 ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง
34 การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวัน
35 การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
36 อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย
37 แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์
38 แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com
39 การนำเสนอข่าวการแยกทางของดารา และปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง
40 ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง
41 การประกอบสร้างความจริงในข่าวเกี่ยวกับเทพยดาและผีของหนังสือพิมพ์ไทย
42 อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย
43 โลกเสมือน WWW.SECONDLIFE.COM กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ
44 การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ
45 การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวัน
46 แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์
47 การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยง และอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหาร ในหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยา ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
48 แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com
ปี พ.ศ. 2551
49 การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทยและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสาร
50 การศึกษาการจัดการความรู้ผ่านการสื่อสารบนเว็บล็อก
51 แหล่งข้อมูล เกณฑ์การพิจารณา และเส้นทางการตัดสินใจในการเลือกตั้งทางการเมืองของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา
52 การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทย และการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสาร
ปี พ.ศ. 2550
53 การรับรู้ของผู้ชมต่อรายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์
54 การใช้ประโยชน์และผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
55 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว
56 การสร้างโลกแวดล้อมทางสารสนเทศทางการเมืองของบุคคล
57 คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม
58 การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุมงคล "จตุคามรามเทพ" ของหนังสือพิมพ์รายวันและความคิดเห็นของประชาชน
59 อิทธิพลของสื่อนิตยสารหัวนอกภาษาไทยต่อค่านิยมความงามของผู้อ่าน
60 ปัจจัยที่นำมาสู่การประมวลผลโดยใช้ความคิดเชิงรวบรัดในการตัดสินใจทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2549
61 วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
62 ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว
63 สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
64 การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคโลกาภิวัตน์
65 การปฏิบัติต่อเทคโนโลยีในฐานะครูของผู้เรียนทางไกลในบริบทของวัฒนธรรมไทย
66 การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก
67 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย
ปี พ.ศ. 2548
68 กลยุทธ์การกำหนดวาระข่าวสารของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
69 การป้องกันการใช้หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างราคาหลักทรัพย์
70 ผลของการนำเสนอข่าวความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบด้านความรุนแรง และโอกาสที่จะประสบกับความเสี่ยงต่อการตัดสินใจของประชาชน
ปี พ.ศ. 2547
71 ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
72 การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย
73 คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด
74 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้อินเตอร์เน็ต
75 ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน
76 สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
77 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์ของเด็กชั้นประถมศึกษา
78 แรงจูงใจของเด็กที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
79 สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
ปี พ.ศ. 2546
80 บทปริทรรศน์บทความเรื่อง เทคโนโลยีกับสวรรค์
ปี พ.ศ. 2545
81 พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสพติดอินเทอร์เน็ต ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
82 อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค
83 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา และความคาดหวังของสังคม
84 การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
85 การให้ความหมายข่าวในมุมมองผู้รับสาร
ปี พ.ศ. 2544
86 กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน
87 การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม
88 บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
89 ความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ที่มีเนื้อหารุนแรงและสภาพแวดล้อมทางสังคม ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของกลุ่มวัยรุ่นชาย
90 บทบาทของนิตยสารในการให้ความรู้เรื่องเพศ
91 ภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่สะท้อนจากเนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันไทยช่วงปี พ.ศ.2508-2543
92 บทปริทัศน์บทความเรื่อง บทเรียนบางประการว่าด้วยการสร้าง "การรู้" จากข่าวสาร
ปี พ.ศ. 2542
93 การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ
94 แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย
95 การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร
ปี พ.ศ. 2540
96 การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ปี พ.ศ. 2539
97 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
98 การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
99 ความตรงเชิงโครงสร้างและความสามารถในการทำนาย ของแบบทดสอบวัดระดับแรงจูงใจทางจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน
100 การนำเสนอข่าวลบและข่าวบวกและการรับรู้บุคคลที่ตกเป็นข่าว
101 การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลที่ได้อ่านความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน
102 ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาว ในหนังสือพิมพ์ไทย
103 การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของนักเขียนนักข่าว Section Outlook จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
104 อิทธิพลของหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีต่อความสนใจ การตีความ และความเชื่อถือของผู้อ่าน
ปี พ.ศ. 2538
105 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหนังสือพิมพ์รายวัน
106 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้และสิทธิส่วนบุคคล และอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการประเมินเหตุการณ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2537
107 การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)
108 การนำเสนอ การใช้ประโยชน์และทัศนะ เกี่ยวกับการสำรวจสาธารณมติในหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ