ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงกมล ชาติประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดวงกมล ชาติประเสริฐ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 ปณิธี สายสงเคราะห์ 5
3 ขุมทอง นพพันธ์ 5
4 เอกรัฐ ตะเคียนนุช 4
5 ศศิธร ยุวโกศล 3
6 ธณพล รังสาดทอง 2
7 สมประสงค์ แสงอินทร์ 2
8 ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์ 2
9 มารุต วงษ์ศิริ 2
10 สมสกุล เลาหะกาญจนศิริ 2
11 พิมพ์พร พุฒิสาร 2
12 เสริมศิริ นิลดำ 2
13 สุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์ 2
14 เจนติมา เกษมวิชญ์ 2
15 จณัญญา นภาพงษ์ 2
16 กาญจน์ ทันจิตต์ 2
17 ประภาภรณ์ รัตโน 2
18 เอกพล เธียรถาวร 2
19 ยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์ 2
20 ศรินทร ชูชาติพงษ์ 1
21 นนทนา แสวงรุจน์ 1
22 วิรัชชัย พงษ์เกาะ 1
23 สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ 1
24 นิยะนันท์ สำเภาเงิน 1
25 ธนภัทร เต็มรัตนะกุล 1
26 ขนิฐา กิตติตระกูลกาล 1
27 มณทิรา อินคชสาร 1
28 ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 1
29 จิตราภรณ์ วนัสพงศ์ 1
30 ดนัย หวังบุญชัย 1
31 กรรณิการ์ มณีสว่างวงศ์ 1
32 กมลา สุวรรณธรรมา 1
33 กฤตินี ประชาบาล 1
34 อำนวย ฤทัยคงถาวร 1
35 ธนาวดี วรรษสกุล 1
36 นิสากร บุญเลิศ 1
37 วิชุดา สายสมุทร 1
38 กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 1
39 ดลภพ เหล่าวานิช 1
40 อัญญลักษณ์ บัวศรี 1
41 ธาตรี ใต้ฟ้าพูล 1
42 สมปอง โธนบุตร 1
43 อินทุพิมพ์ เลิศวิริยะไพบูลย์ 1
44 วิโรจน์ สุทธิสีมา 1
45 สีตลา ชาญวิเศษ 1
46 โสมนัส สุจริตกุล 1
47 สิทธิพร ตันปัทมดิลก 1
48 ปราโมทย์ เที่ยงตรง 1
49 ภารดี ดวงนภา 1
50 จิรอดุลย์ บุณยภักดิ์ 1
51 กษมา ศิริกุล 1
52 ฐิติกร เตรยาภรณ์ 1
53 พัฒน์รพี เล้าตระกูล 1
54 กมลเทพ จิตเฉลิมชัยพันธุ์ 1
55 อรพินท์ ตรีอมรเลิศ 1
56 สร้อยบุณย์ บุณยรัตพันธ์ 1
57 แสวง จันทราทิพย์ 1
58 ปิยวรรณ คงสาคร 1
59 ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์ 1
60 ยุติ ปิ่นวิเศษ 1
61 ปนีตา นิตยาพร 1
62 เบญจวรรณ สมสิน 1
63 วีระวรรณ อริยจิตไพศาล 1
64 นริสรา คูสุวรรณ 1
65 สิทธิพันธ์ ทนันไชย 1
66 จันทนา จุฑาธวัช 1
67 อรรถวุฒิ จันทร์บุษราคัม 1
68 กัญญ์ณณัฐ เลิศอริยโภคิน 1
69 มลินี สมภพเจริญ 1
70 ปรัชญา โพธิหัง 1
71 ศศิเพ็ญ วชิรเจริญทรัพย์ 1
72 เบญจพร อังศรีสุรพร 1
73 พิริยา เพชร์แก้ว 1
74 อุษานาฏ สัตยาภินันท์ 1
75 ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย 1
76 ธีรยุทธ นิลมูล 1
77 ดวงกมล ชาติประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 6
3 2554 3
4 2553 12
5 2552 22
6 2551 4
7 2550 7
8 2549 6
9 2548 3
10 2547 8
11 2546 1
12 2545 5
13 2544 3
14 2543 4
15 2542 3
16 2540 1
17 2539 8
18 2538 2
19 2537 2
20 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 บทบาทเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
2 บทบาทหน้าที่และการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม พุทธศักราช 2554
3 การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การหลอมรวมสื่อขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
5 อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยง
6 การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตของสตรีมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของอำเภอเมืองปัตตานี
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษากลุ่มโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดเพชรบุรี
8 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
9 การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2554
10 "แหนแห่ให้เห็นงาม" พฤติกรรมการยอมรับและมีส่วนร่วม ในการแหนแห่ทางวัฒนธรรม ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าเสมือน
12 การเพิ่มมูลค่าของการแสดงพื้นบ้านรำมังคละ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
13 ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534-2550
14 ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ
15 บทบาทด้านการข่าวของเว็บท่ายอดนิยม
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ประสิทธิภาพทางการเมืองของผู้รับสาร
17 การสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
18 แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์
19 ประมวลความรู้ด้านองค์ประกอบการสื่อสารจากวิทยานิพนธ์
20 พฤติกรรมในการใช้ แรงจูงใจ และการรับรู้ปัญหาจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร
21 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
22 บทบาทด้านข่าวของเว็บท่ายอดนิยม
23 ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ
24 แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์
ปี พ.ศ. 2552
25 การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง
26 โลกเสมือน www.secondlife.com กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ
27 ลักษณะการใช้ภาษาในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันตามหลักนยางคศาสตร์
28 การประกอบสร้างความจริงในข่าวเกี่ยวกับเทพยดาและผีของหนังสือพิมพ์ไทย
29 การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ
30 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองกับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร
31 ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง
32 การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวัน
33 การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
34 อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย
35 แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์
36 แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com
37 การนำเสนอข่าวการแยกทางของดารา และปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง
38 ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยง
39 การประกอบสร้างความจริงในข่าวเกี่ยวกับเทพยดาและผีของหนังสือพิมพ์ไทย
40 อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย
41 โลกเสมือน WWW.SECONDLIFE.COM กับความเป็นชีวิตในอุดมคติ
42 การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อ
43 การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวัน
44 แรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์
45 การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยง และอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหาร ในหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยา ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
46 แรงจูงใจของผู้เล่นและการรับรู้ถึงผลกระทบใน www.hi5.com
ปี พ.ศ. 2551
47 การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทยและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสาร
48 การศึกษาการจัดการความรู้ผ่านการสื่อสารบนเว็บล็อก
49 แหล่งข้อมูล เกณฑ์การพิจารณา และเส้นทางการตัดสินใจในการเลือกตั้งทางการเมืองของเยาวชนในระดับอุดมศึกษา
50 การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทย และการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสาร
ปี พ.ศ. 2550
51 การรับรู้ของผู้ชมต่อรายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าว
53 การสร้างโลกแวดล้อมทางสารสนเทศทางการเมืองของบุคคล
54 คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม
55 การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุมงคล "จตุคามรามเทพ" ของหนังสือพิมพ์รายวันและความคิดเห็นของประชาชน
56 อิทธิพลของสื่อนิตยสารหัวนอกภาษาไทยต่อค่านิยมความงามของผู้อ่าน
57 ปัจจัยที่นำมาสู่การประมวลผลโดยใช้ความคิดเชิงรวบรัดในการตัดสินใจทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2549
58 วัฒนธรรมไทย กับการรับรู้หลักการและพฤติกรรมในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
59 ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว
60 การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคโลกาภิวัตน์
61 การปฏิบัติต่อเทคโนโลยีในฐานะครูของผู้เรียนทางไกลในบริบทของวัฒนธรรมไทย
62 การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิก
63 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย
ปี พ.ศ. 2548
64 กลยุทธ์การกำหนดวาระข่าวสารของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
65 การป้องกันการใช้หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างราคาหลักทรัพย์
66 ผลของการนำเสนอข่าวความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบด้านความรุนแรง และโอกาสที่จะประสบกับความเสี่ยงต่อการตัดสินใจของประชาชน
ปี พ.ศ. 2547
67 ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
68 การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทย
69 คุณลักษณะประชาธิปไตยในการสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด
70 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้อินเตอร์เน็ต
71 ผลของการอ่านข่าวออนไลน์ที่มีรูปแบบการจัดเรียงสารแบบเป็นลำดับและไม่เป็นลำดับต่อความเข้าใจ ความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน
72 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์ของเด็กชั้นประถมศึกษา
73 แรงจูงใจของเด็กที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
74 สถานภาพงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน
ปี พ.ศ. 2546
75 บทปริทรรศน์บทความเรื่อง เทคโนโลยีกับสวรรค์
ปี พ.ศ. 2545
76 พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสพติดอินเทอร์เน็ต ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
77 อุดมการณ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ปรากฏในข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศแถบเอเซีย เปรียบเทียบนิตยสารไทม์กับเอเซียวีค
78 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา และความคาดหวังของสังคม
79 การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
80 การให้ความหมายข่าวในมุมมองผู้รับสาร
ปี พ.ศ. 2544
81 กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวน
82 การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม
83 บทบาทหนังสือพิมพ์กับการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
84 ความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชน ที่มีเนื้อหารุนแรงและสภาพแวดล้อมทางสังคม ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของกลุ่มวัยรุ่นชาย
85 บทบาทของนิตยสารในการให้ความรู้เรื่องเพศ
86 ภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่สะท้อนจากเนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันไทยช่วงปี พ.ศ.2508-2543
87 บทปริทัศน์บทความเรื่อง บทเรียนบางประการว่าด้วยการสร้าง "การรู้" จากข่าวสาร
ปี พ.ศ. 2542
88 การเดินทางบนเครือข่ายเวิร์ลด์ไวด์เว็บ
89 แรงจูงใจ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย
90 การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร
ปี พ.ศ. 2540
91 การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ปี พ.ศ. 2539
92 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายหนังสือ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า
93 การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
94 ความตรงเชิงโครงสร้างและความสามารถในการทำนาย ของแบบทดสอบวัดระดับแรงจูงใจทางจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน
95 การนำเสนอข่าวลบและข่าวบวกและการรับรู้บุคคลที่ตกเป็นข่าว
96 การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลที่ได้อ่านความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่าน
97 ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาว ในหนังสือพิมพ์ไทย
98 การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของนักเขียนนักข่าว Section Outlook จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
99 อิทธิพลของหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีต่อความสนใจ การตีความ และความเชื่อถือของผู้อ่าน
ปี พ.ศ. 2538
100 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหนังสือพิมพ์รายวัน
101 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้และสิทธิส่วนบุคคล และอิทธิพลของภาพลักษณ์ต่อการประเมินเหตุการณ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2537
102 การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)
103 การนำเสนอ การใช้ประโยชน์และทัศนะ เกี่ยวกับการสำรวจสาธารณมติในหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ