ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงกมล ขันธเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
ปี พ.ศ. 2557
3 การยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ด้วยยาต้านจุลชีพ cefotaxime และ clarithromycin ที่ระดับ subinhibitory concentrations
4 กลไกการกระตุ้นการทำงานของ natural killer cell ของคนโดยอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
ปี พ.ศ. 2556
5 อิทธิพลผลของยาต้านจุลชีพต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
ปี พ.ศ. 2555
6 อิทธิพลผลของยาต้านจุลชีพต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
ปี พ.ศ. 2554
7 การแสดงออกของ outer membrane proteins โดยเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ในสภาวะที่สร้างไบโอฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
9 การแสดงออกของ outer membrane proteins โดยเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ในสภาวะที่สร้างไบโอฟิล์ม
10 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
11 การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR สำหรับตรวจหาเชื้อ nontypeable และ serotypeable Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae และ Moraxella catarrhalis พร้อมกันในขั้นตอนเดียว
12 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคุมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenze
ปี พ.ศ. 2552
13 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของเคอร์คูมินและเคอร์คูมินแอนนะลอก
14 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมิน และเคอร์คูมินแอนนะลอก
15 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
ปี พ.ศ. 2551
16 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
17 การพัฒนาใช้เทคนิค multiplex PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบ 3 สปีชีร์ในขั้นตอนเดียวกัน
18 การพัฒนาใช้เทคนิค multiplex PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบ 3 สปีชีส์ ในขั้นตอนเดียว
19 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จากสภากาชาด จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
20 กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
21 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2548
22 การศึกษาความชุก ความไวในการต้านจุลชีพ และรูปแบบของ outer membrane protein ของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
23 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2539
24 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ แอนติเจนที่ผิวของไวรัสตับอักเสบบี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมินและเคอร์คูมิน แอน นะลอก