ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดวงกมล ขันธเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
ปี พ.ศ. 2557
3 การยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ด้วยยาต้านจุลชีพ cefotaxime และ clarithromycin ที่ระดับ subinhibitory concentrations
4 กลไกการกระตุ้นการทำงานของ natural killer cell ของคนโดยอนุพันธ์ขนาดเล็กของโปรตีนซิริซิน
ปี พ.ศ. 2556
5 อิทธิพลผลของยาต้านจุลชีพต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
ปี พ.ศ. 2555
6 อิทธิพลผลของยาต้านจุลชีพต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
ปี พ.ศ. 2554
7 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural (NS) 3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทยสำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
8 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมาริน และแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Nontypeable Haemophilus Influenzae.
9 การแสดงออกของ outer membrane proteins โดยเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ในสภาวะที่สร้างไบโอฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
11 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมินและเคอร์คูมิน แอน นะลอก
12 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
13 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนผสมจาก heavy metal binding domain เพื่อใช้ในการกำจัดโลหะหนัก
14 การแสดงออกของ outer membrane proteins โดยเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ในสภาวะที่สร้างไบโอฟิล์ม
15 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
16 การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR สำหรับตรวจหาเชื้อ nontypeable และ serotypeable Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae และ Moraxella catarrhalis พร้อมกันในขั้นตอนเดียว
17 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคุมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenze
ปี พ.ศ. 2552
18 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
19 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural (NS) 3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
20 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
21 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมิน และเคอร์คูมินแอนนะลอก
22 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
ปี พ.ศ. 2551
23 การผลิตโปรตีนส่วน non-structural (NS) 3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทยสำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
24 การศึกษาฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันของเคอร์คูมินและเคอร์คูมินแอนนะลอก
25 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
26 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมารินและแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae
27 การพัฒนาใช้เทคนิค multiplex PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบ 3 สปีชีร์ในขั้นตอนเดียวกัน
28 การพัฒนาใช้เทคนิค multiplex PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบ 3 สปีชีส์ ในขั้นตอนเดียว
29 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จากสภากาชาด จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
30 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ Nontypeable Haemophilus Influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
31 การพัฒนาใช้เทคนิค multiplex PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบ 3 สปีชีร์ในขั้นตอนเดียวกัน
32 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ Nontypeable Haemophilus Influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
33 กรรมวิธีการสกัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
34 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2548
35 การศึกษาความชุก ความไวในการต้านจุลชีพ และรูปแบบของ outer membrane protein ของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
36 การศึกษาความชุกและคุณสมบัติของเชื้อ nontypeable Haemophilus influenzae ที่แยกได้จากผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2539
37 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ แอนติเจนที่ผิวของไวรัสตับอักเสบบี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมินและเคอร์คูมิน แอน นะลอก
39 แผนการวิจัยเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอร์คูมินและเคอร์คูมิน แอน นะลอก
40 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
41 ผลของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มคูมาริน และแอนาลอกต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Nontypeable Haemophilus Influenzae.