ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ดลเดช ตั้งตระการพงษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์และวิศวกรรมคุณค่าสำหรับลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
2 ผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อชุมชนการเกษตรและแนวทางการปรับตัวของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2555
3 การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์และวิศวกรรมคุณค่าสำหรับลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
4 การบำบัดขยะด้วยวิธีชีวภาพโดยกั้นกองอยู่กับที่เติมอากาศแบบ Passive
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
6 ผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อชุมชนการเกษตรและแนวทางการปรับตัวของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
7 การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
9 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้าน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
10 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
11 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
13 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล
14 ที่ปรึกษาโครงการแผนแม่บทและออกแบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลานกระบือแบบครบวงจร
15 การศึกษาความเหมาะสมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
16 ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการผลิต (Best Practice on Green Productivity)
17 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล
ปี พ.ศ. 2551
18 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Biosorption สำหรับการบำบัดน้ำเสียโลหะ
19 การประยุกต์ไส้เดือนดินหมักขยะอินทรีย์ในชุมชนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
20 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) แม่น้ำปิงและแม่น้ำป่าสัก
21 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้าน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
22 ที่ปรึกษาโครงการประเมินศักยภาพในการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) แม่น้ำปิงและแม่น้ำป่าสัก
23 ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบและรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
ปี พ.ศ. 2546
24 การประยุกต์ใช้ไส้เดือนดินในการหมักขยะอินทรีย์ชุมชน
ปี พ.ศ. 2539
25 การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธีการลดปริมาณของเสียและการบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน / ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ปี พ.ศ. 2538
26 การควบคุมมลพิษในโรงงานชุบโลหะด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยวิธี การลดปริมาณของเสีย และ การบำบัดด้วยการแลกเปลี่ยนไอออน