ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดรุณี โชติษฐยางกูร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดรุณี โชติษฐยางกูร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 1
6 2555 6
7 2554 6
8 2553 7
9 2552 4
10 2551 7
11 2550 4
12 2549 1
13 2548 4
14 2547 2
15 2546 2
16 2545 1
17 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวิธีการแช่เมล็ด (seed priming) และการเคลือบเมล็ด (seed coating) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการงอก การตั้งตัวของต้นกล้า และผลผลิตของข้าวนาหว่านข้าวแห้ง ภายใต้สภาพแห้งแล้งต้นฤดู
ปี พ.ศ. 2559
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด: การทดสอบในสภาพไร่นา
3 ผลของการใช้ถ่านชีวภาพเป็นวัสดุบำรุงดิน ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสำรแช่เมล็ดต่อกพัฒนาของราก ความสามารถในการทนแล้ง และการใช้ทางใบต่อลักษณะ stay green ผลผลิต และคุณภาพข้ำวหอม และข้ำวไร่ปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2558
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในสภาพนาหว่านข้าวแห้ง โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นปุ๋ยทางใบ ต่อลักษณะ "stay green" ผลผลิตและคุณภาพข้าวไม่ไวแสง และใช้เป็นสารแช่เมล็ดต่อการพัฒนาของราก และความสามารถในการทนแล้งของข้าว
6 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ เป็นสารแช่เมล็ด ต่อการพัฒนาของราก ความสารถในการทนแล้ง และการใช้เป็นปุ๋ยทางใบ ต่อลักษณะ stay green ผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2556
7 ผลของการใช้ถ่านชีวภาพเป็นวัสดุบำรุงดิน ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสำรแช่เมล็ดต่อกพัฒนาของราก ความสามารถในการทนแล้ง และการใช้ทางใบต่อลักษณะ stay green ผลผลิต และคุณภาพข้ำวหอม และข้ำวไร่ปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2555
8 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ เป็นสารแช่เมล็ด ต่อการพัฒนาของราก ความสารถในการทนแล้ง และการใช้เป็นปุ๋ยทางใบ ต่อลักษณะ stay green ผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมปลอดภัย
9 การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบในข้าวไร่สีม่วง
10 ผลของกำรใช้ถ่านชีวภาพเป็นวัสดุบำรุงดิน ใช้นำส้มควันไม้เป็นสำรแช่เมล็ดต่อกำรพัฒนำของรำก ควำมสำมำรถในกำรทนแล้ง และกำรใช้ทำงใบต่อลักษณะ “stay green” ผลผลิต และคุณภำพข้ำวหอม และข้ำวไร่ปลอดภัย
11 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบ: การทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกร
12 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบ: การทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกร
13 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในสภาพนาหว่านโดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ดและปุ๋ยทางใบ: การทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2554
14 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ เป็นสารแช่เมล็ด ต่อการพัฒนาของราก ความสามารถในการทนแล้ง และการใช้เป็นปุ๋ยทางใบ ต่อลักษณะ “stay green” ผลผลิต และคุณภาพข้าวหอม ปลอดภัย
15 การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบในข้าวไร่สีม่วง II
16 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบ: การทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกร
17 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในสภาพ นาหว่าน
18 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในสภาพ นาหว่าน
19 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน
ปี พ.ศ. 2553
20 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน โดยการใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบ: การทดสอบเทคโนโลยีโดยเกษตรกร
21 การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ด และปุ๋ยทางใบในข้าวไร่สีม่วง
22 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในสภาพ นาหว่าน
23 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน
24 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน
25 ผลของการจัดการปุ๋ยต่อคุณภาพข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
26 การใช้น้ำส้มควันไม้เป็นสารแช่เมล็ดและปุ๋ยทางใบเพื่อยกระดับการพัฒนาของต้นกล้าการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
ปี พ.ศ. 2552
27 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน II
28 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะละ 105 อินทรีย์ภายในสภาพการผลิตระดับไร่นาเกษตรกร
29 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะละ 105 อินทรีย์ภายในสภาพการผลิตระดับไร่นาเกษตรกร
30 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ ภายใต้สภาพการผลิตระดับไร่นาเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2551
31 การใช้น้ำส้มควันไม้ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในสภาพนาหว่าน
32 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105
33 การจัดการเพื่อลดประชากรเชื้อรา Aspergillus flavus ในดินและปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
34 การจัดการเพื่อลดประชากรเชื้อรา Aspergillus flavus ในดินและปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
35 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105
36 ผลของน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ปริมาณเชื้อรา Aspergillus flavus ในดิน และการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
37 ผลของน้ำส้มควันไม้และปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2550
38 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะละ 105 อินทรีย์ภายในสภาพการผลิตระดับไร่นาเกษตรกร
39 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
40 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
41 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2549
42 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะละ 105 อินทรีย์ภายในสภาพการผลิตระดับไร่นาเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2548
43 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105
44 การจัดการเพื่อลดประชากรเชื้อรา Aspergillus flavus ในดินและปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
45 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มความชื้นฝักถั่วลิสงก่อนการกระเทาะเปลือกกับการสร้างอะฟลาทอกซิน
46 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มความชื้นฝักถั่วลิสงก่อนการกระเทาะเปลือกกับการสร้างอะฟลาทอกซิน
ปี พ.ศ. 2547
47 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
48 ผลของวิธีการ และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2546
49 ผลของวิธีการ และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาท๊อกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
50 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มความชื้นฝักถั่วลิสงก่อนการกระเทาะเปลือกกับการสร้างอะฟลาทอกซิน
ปี พ.ศ. 2545
51 ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มความชื้นฝักถั่วลิสงก่อนการกระเทาะเปลือกกับการสร้างอะฟลาทอกซิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 เมแทบอลอมิคส์ (metabolomics) ของความหอมและองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ปรับปรุงของลาว
53 ผลของวิธีการเก็บรักษาต่อการปนเปื้อนของเชื้อรา สารอะฟลาทอกซินและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชนิดเมล็ดเล็กและชนิดเมล็ดโต
54 อิทธิพลของน้ำหมึกชีวภาพและน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
55 ผลของการจัดการปุ๋ยต่อคุณภาพข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
56 การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำส้มควันไม้