ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดรรชนี เอมพันธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เรณุกา กลับสุข 10
2 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 8
3 สุรพันธ์ เพชราภา 6
4 นริศ ภูมิภาคพันธ์ 6
5 สุระ พัฒนเกียรติ 5
6 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 4
7 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 4
8 สราวุธ สังข์แก้ว 3
9 วันชัย อรุณประภารัตน์ 3
10 มยุรี นาสา 3
11 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 3
12 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 3
13 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 2
14 วรดี จงอัศญากุล 2
15 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 2
16 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
17 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 2
18 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
19 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 2
20 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
21 สุระ ทันตสิรินทร์ 2
22 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 2
23 สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ 2
24 สุรเชษฎ์ เชษฐมาส 1
25 อภิวันท์ กำลังเอก 1
26 รศ.ดร.เรวัตร รศ.ดร.เรวัต 1
27 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
28 นางอนุชยา ชำนาญคิด 1
29 นางสาวเบญจมาศ ขัตติยากุล 1
30 Prof. Dr. Philip Dearden 1
31 สาโรช อังสุมาลิน 1
32 ขวัญชัย ดวงสถาพร 1
33 นายเจริญ ปานันท์ 1
34 ศศิกานต์ บุญเมือง 1
35 สารัฐ รัตนะ 1
36 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
37 ปิยวัตน์ (ซ้ำ) ดิลกสัมพันธ์ 1
38 วิชา นิยม 1
39 ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี 1
40 สุชาย วรชนะนันท์ 1
41 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
42 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
43 กาญจน์เขจร ชูชีพ 1
44 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
45 สุขุมาล กิติสิน 1
46 นายเรืองเดช วรศรี 1
47 สาระ บำรุงศรี 1
48 ยุพยง เหมะศิลปิน 1
49 เพกา เสนาะเมือง 1
50 ขวัญฤทัย ครองยุติ 1
51 กัลยาภัสร์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล 1
52 อุบลรัตน์ ทิวงษา 1
53 สิริรัตน์ สุขสุเสียง 1
54 กัญญาภา อร่ามรักษ์ 1
55 ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ 1
56 เบญจมาศ ขัตติยากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2555 4
3 2554 5
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 2
8 2548 4
9 2547 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 งานวิจัยเครือข่ายการอนุรักษ์โดยชุมชุน
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อกำหนดนโยบายอุทยานแห่งชาติคาร์บอนต่ำ
3 การจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลัษณะวรรณา
4 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านปางแดงในจังหวัดเชียงใหม่
5 การประยุกต์ช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการในการจัดการพื้นที่กางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
7 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
8 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
9 ความคิดเห็นของคณะกรรมการท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ต่อกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติอบหลวง จังหวัดเชียงใหม่
10 การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ปี พ.ศ. 2553
11 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
12 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
13 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
14 การจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
16 การจัดการระบบการสัญจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปี พ.ศ. 2551
17 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
18 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน
19 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
20 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ร่มฟ้าสยามบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองกุ้งใต้ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย
21 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2548
22 Strategy for Produce Area Management by Community Based Tourism.
23 Study of Strategic Policy Options for Community - based Tourism in Protected Areas
24 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม้ด จังหวัดระยอง
25 โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุมยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2547
26 โครงการศึกษาวิจัยนโยบายเชิงกุลยุทธ์ เรื่องการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมในในพื้นที่อนุรักษ์