ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุ พรหมมินทร์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Danu Prommin 13
2 พสุ สิริสาลี 9
3 Pasu Sirisalee 7
4 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 5
5 Parinya Junhunee 5
6 ปริญญา จันทร์หุณีย์ 5
7 Pattarawit Rukkul 4
8 ภัทรวิทย์ รักษ์กุล 4
9 บุษยวรรณ อาริยธรรม 4
10 Busayawan Ariyatum 4
11 จินตมัย สุวรรณประทีป 3
12 Pitak Laoratanakul 3
13 Kriskrai Sitthiseripratip 3
14 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 3
15 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 2
16 กตัญชลี ไม้งาม 2
17 Jintamai Suwanprateeb 2
18 บัญชา ชื่นชูจิตต์ 2
19 Bancha Chernchujit 2
20 วิจิตร ธรานนท์ 2
21 นันทชัย ทองแป้น 1
22 Nunthachai Thongpance 1
23 ภูริต ธนะกิจเกษม 1
24 ไพโรจน์ จิตรธรรม 1
25 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
26 นิรุตต์ นาคสุข 1
27 วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์ 1
28 พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์ 1
29 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 1
30 Pongsak Dulyapraphant 1
31 Ray Holland 1
32 Ekkarut Viyanit 1
33 สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 1
34 Jaturong Jitsaard 1
35 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
36 ธวัชชัย ขันติสิทธิพร 1
37 Katanchalee Mai-ngam 1
38 Thawatchai Kantisitthiporn 1
39 พรภพ นัยเนตร 1
40 วรากร เจริญสุข 1
41 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
42 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
43 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
44 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 1
45 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
46 อัมพร โพธิ์ใย 1
47 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
48 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
49 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
50 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 1
51 จรัสพร มงคลขจิต 1
52 ดวงเดือน อาจองค์ 1
53 วิทูรัช กู๊ดวิน 1
54 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
55 จิตติ์พร เครือเนตร 1
56 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 1
57 ดรุณี อัศวเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 3
3 2552 4
4 2550 7
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาที่นอนเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพการนอนที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
2 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุ (ระยะที่ 2)
3 การออกแบบและผลิตแกนดามยึดตรึงกระดูกต้นขาโดยอาศัยข้อมูลกายวิภาคของคนไทย
4 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสี
ปี พ.ศ. 2552
5 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วย
6 Identifying Strategic Directions for Design Development of General Hospital Equipment for Thailand
7 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ (ระยะที่ 2)
8 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า
10 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์การแพทย์
11 การศึกษาการนำสายสวนหัวใจกลับมาใช้ใหม่
12 อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างของคนไทย
13 แผ่นรองนอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ
14 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย
15 Mechanical Properties of Connection System between Dental Implant and Abutment by using Finite Element Analysis