ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุพล ตันนโยภาส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
2 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 9
3 พรศิลป์ ผลพันธิน 6
4 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
5 กัลยาณี คุปตานนท์ 3
6 พิชญา ตัณฑัยย์ 3
7 นิภา พนาพิทักษ์กุล 3
8 อานันต์ คำภีระ 2
9 ชัยณรงค์ จันทร์มณี 2
10 สุชาดา ยงสถิตศักดิ์ 2
11 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
12 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
13 อ้อมใจ วงษ์มณฑา 1
14 จรัญ บุญกาญจน์ 1
15 สวัสดี ยอดขยัน 1
16 ขวัญฤดี คล้ายแก้ว 1
17 ณัชรดา สมสิทธิ์ 1
18 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
19 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
20 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
21 ณัฐพงศ์ ชวนบุญ 1
22 ระพีพัฒน์ ยอดมณี 1
23 ระพีพัฒน์ ย่องมณี 1
24 โครงงานนักศึกษาปริญญาตรี 1
25 สราวุธ จริตงาม 1
26 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
27 จันทร์เพ็ญ ทิพย์มณี 1
28 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
29 สายัณห์ สดุดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2558 3
3 2557 3
4 2556 7
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2542 1
11 2538 2
12 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาอิฐกันการแผ่รังสีใส่แร่ทังสเตน
2 การพัฒนาคอนกรีตน้ำซึมใส่ดินลูกรังทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์
3 การผลิตคอนกรีตมวลเบาผสมหินเซอร์เพนทิไนต์บดละเอียดทนอุณหภูมิขยับสูงขึ้น
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาคอนกรีตพรุน ตอนที่ 1 ผสมเถ้าแกลบและเถ้าปาล์มน้ำมัน
5 การปรับปรุงคอนกรีตมวลเบาเปลือกเมล็ดยางพาราผสมด้วยซีโอไลต์ดัดแปร
6 การประเมินสภาพปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกาในคอนกรีต ตอนที่ 1 มวลรวมหินควอร์ตไซต์
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอไรด์สำหรับคอนกรีต
8 การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์มวลเบาวไร้ปูนซีเมนต์จากซีโอไลต์ผสมเศษอิฐดินเผาและเถ้าลอย
9 มอร์ต้าจีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์มวลเบาวไร้ปูนซีเมนต์จากซีโอไลต์ผสมเศษอิฐดินเผาและเถ้าลอย
11 การพัฒนามอร์ต้าร์กำลังสูงด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
12 การเพิ่มคุณภาพรัตนชาติด้วยความร้อน
13 การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน
14 การเพิ่มคุณภาพรัตนชาติด้วยความร้อน
15 การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน
16 การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว
ปี พ.ศ. 2555
17 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอไรด์สำหรับคอนกรีต
18 มอร์ต้าจีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา
19 การปรับปรุงคอนกรีตมวลเบาเปลือกเมล็ดยางพาราผสมด้วยซีโอไลต์ดัดแปร
20 การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว
ปี พ.ศ. 2554
21 การประเมินพื้นที่เสี่ยงจากกองเศษหินถล่มที่บ้านควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 มอร์ต้าร์มวลรวมหินทรายบดผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ
23 พัฒนาคอนกรีตมวลรวมหินบะซอลต์เติมเถ้าชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
24 พฤติกรรมของคอนกรีตมวลรวมหินบะซอลต์เติมแร่ผสมของเถ้าชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2549
25 การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
26 พัฒนาอิฐก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2542
27 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2538
28 ลักษณะทางธรณีเทคนิคของดินขาวนราธิวาส
29 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย