ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุพล ตันนโยภาส
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9
2 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 9
3 พรศิลป์ ผลพันธิน 6
4 กัลยาณี คุปตานนท์ 3
5 นิภา พนาพิทักษ์กุล 3
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
7 พิชญา ตัณฑัยย์ 3
8 อานันต์ คำภีระ 2
9 ชัยณรงค์ จันทร์มณี 2
10 สุชาดา ยงสถิตศักดิ์ 2
11 สวัสดี ยอดขยัน 1
12 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
13 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 1
14 อ้อมใจ วงษ์มณฑา 1
15 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
16 ระพีพัฒน์ ย่องมณี 1
17 ขวัญฤดี คล้ายแก้ว 1
18 ณัชรดา สมสิทธิ์ 1
19 จรัญ บุญกาญจน์ 1
20 สราวุธ จริตงาม 1
21 โครงงานนักศึกษาปริญญาตรี 1
22 ณัฐพงศ์ ชวนบุญ 1
23 ระพีพัฒน์ ยอดมณี 1
24 จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ 1
25 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
26 สายัณห์ สดุดี 1
27 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
28 จันทร์เพ็ญ ทิพย์มณี 1
29 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2558 3
3 2557 3
4 2556 7
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 1
8 2549 1
9 2547 1
10 2543 2
11 2542 3
12 2540 2
13 2538 5
14 1086 4
15 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาอิฐกันการแผ่รังสีใส่แร่ทังสเตน
2 การพัฒนาคอนกรีตน้ำซึมใส่ดินลูกรังทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์
3 การผลิตคอนกรีตมวลเบาผสมหินเซอร์เพนทิไนต์บดละเอียดทนอุณหภูมิขยับสูงขึ้น
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาคอนกรีตพรุน ตอนที่ 1 ผสมเถ้าแกลบและเถ้าปาล์มน้ำมัน
5 การปรับปรุงคอนกรีตมวลเบาเปลือกเมล็ดยางพาราผสมด้วยซีโอไลต์ดัดแปร
6 การประเมินสภาพปฏิกิริยาแอลคาไลซิลิกาในคอนกรีต ตอนที่ 1 มวลรวมหินควอร์ตไซต์
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอไรด์สำหรับคอนกรีต
8 การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์มวลเบาวไร้ปูนซีเมนต์จากซีโอไลต์ผสมเศษอิฐดินเผาและเถ้าลอย
9 มอร์ต้าจีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์มวลเบาวไร้ปูนซีเมนต์จากซีโอไลต์ผสมเศษอิฐดินเผาและเถ้าลอย
11 การพัฒนามอร์ต้าร์กำลังสูงด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
12 การเพิ่มคุณภาพรัตนชาติด้วยความร้อน
13 การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน
14 การเพิ่มคุณภาพรัตนชาติด้วยความร้อน
15 การพัฒนาปูนซีเมนต์ผสมหินแอนดีไซต์และหินชนวน
16 การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว
ปี พ.ศ. 2555
17 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอไรด์สำหรับคอนกรีต
18 มอร์ต้าจีโอพอลิเมอร์มวลเบาเน้นใช้ดินขาวแปรผสมเศษอิฐดินเผา
19 การปรับปรุงคอนกรีตมวลเบาเปลือกเมล็ดยางพาราผสมด้วยซีโอไลต์ดัดแปร
20 การผลิตปูนซีเมนต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีการไม่เผาให้แตกตัว
ปี พ.ศ. 2554
21 การประเมินพื้นที่เสี่ยงจากกองเศษหินถล่มที่บ้านควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 มอร์ต้าร์มวลรวมหินทรายบดผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ
23 พัฒนาคอนกรีตมวลรวมหินบะซอลต์เติมเถ้าชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
24 พฤติกรรมของคอนกรีตมวลรวมหินบะซอลต์เติมแร่ผสมของเถ้าชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2549
25 การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
26 พัฒนาอิฐก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2543
27 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
28 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2542
29 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
30 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
31 ลักษณะทางธรณีเทคนิคของดินขาวนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2540
32 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย
33 คุณภาพของหินคาร์บอเนตในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
34 ลักษณะทางธรณีเทคนิคของดินขาวนราธิวาส
35 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย
36 ลักษณะทางธรณีเทคนิคของดินขาวนราธิวาส
37 การศึกษาสถานภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ ข้อมูลดาวเทียมในภาคใต้ของประเทศไทย
38 คุณภาพของหินคาร์บอเนตในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 คอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมยางธรรมชาติอีพอกไซด์และเศษอิฐดินเผา
40 คอนกรีตพรุนที่มีส่วนผสมของหางแร่ดินขาวและกรรมวิธีการผลิต
41 อิฐบล็อกกันรังสีที่มีส่วนผสมของหินเซอร์เพนทิไนต์และกรรมวิธีการผลิต
42 คอนกรีตมวลเบาชนิดเนื้อพรุนผสมเถ้าใบยางพารา
43 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินลุ่มปากพนังโดยเทคนิคดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์