ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุชา คุณพานิชกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดนุชา คุณพนิชกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันเพ็ญ กฤตผล 5
2 ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา 3
5 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
6 วัธนี พรรณเชษฐ์ 2
7 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
8 ดวงสมร อรพินท์ 2
9 ดวงสมร อรพิทธิ์ 2
10 ณรงค์ มะลี 2
11 จินตนา บุญบงการ 1
12 วาสนา วิทยาเกียรติเลิศ, 2521- 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 อิสราภรณ์ พลนารักษ์ 1
15 ชลาลัย เกียรติอมรชัย 1
16 ศศิวรรณ หริมเทพาธิป 1
17 บัณฑิต พฤกษาเมธานันท์ 1
18 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
19 อุดม พูลเกษ 1
20 พัชราภรณ์ ศรีวนาภิรมย์ 1
21 อนันต์ สาระยา 1
22 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
23 จิตลัดดา เกษมสุขมงคล 1
24 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 1
25 พรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร 1
26 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
27 พรชัย อรรถปรียางกูร 1
28 ถวิล สุทธิ 1
29 ยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ 1
30 อรสา ทองบรรเทา 1
31 อติชาติ ตรีกาลสราญสุข 1
32 ทวีศักดิ์ ด้วงทอง 1
33 จุรีรัตน์ ศุภคุณภิญโญ 1
34 ฉัตร ช่ำชอง 1
35 ชฎาพร สร้อยนาค 1
36 ญาณพล ธรรมวิหารคุณ 1
37 พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล 1
38 จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2546 2
3 2538 1
4 2536 1
5 2535 1
6 2533 4
7 2532 1
8 2531 2
9 2530 3
10 2529 3
11 2528 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 90
2 ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2546
3 การประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมในธุรกิจผลิตน้ำตาลทรายขนาดกลาง
4 การเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการวัดผลการดำเนินงานและการจ่ายผลตอบแทน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร อิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2538
5 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
6 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
7 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2533
8 การกำหนดตัวแบบโครงสร้างต้นทุนสำหรับสินค้าเกษตรกรรมที่มีการส่งออก : รายงานผลการวิจัย
9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ในโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
10 ต้นทุนการฟอกหนังในประเทศไทย
11 การสร้างตัวแบบต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงาน ขององค์การสื่อสารมวลชนกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2532
12 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขนุนในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2531
13 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนยางพารา
14 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฤดูเพาะปลูกปี 2528/2529
ปี พ.ศ. 2530
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย
16 การใช้ต้นทุนมาตรฐานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต สำหรับธุรกิจผลิตพรม
17 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ระหว่างธุรกิจเอกชนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2529
18 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงหอยแครง ในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบน
19 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน จากการลงทุนปลูกข้าวฟ่างพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ลูกผสม ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ฤดูเพาะปลูก 2527/28
20 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนจากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ศึกษาเฉพาะจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2528
21 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียเบอร์เลย์ และเตอร์กิชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์