ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนุชา คุณพนิชกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดนุชา คุณพานิชกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 วัธนี พรรณเชษฐ์ 2
3 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
4 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
5 ดวงสมร อรพินท์ 2
6 ณรงค์ มะลี 2
7 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
8 ถวิล สุทธิ 1
9 อรสา ทองบรรเทา 1
10 พรชัย อรรถปรียางกูร 1
11 อุดม พูลเกษ 1
12 ยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ 1
13 พรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล 1
14 ญาณพล ธรรมวิหารคุณ 1
15 ชฎาพร สร้อยนาค 1
16 พรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร 1
17 บัณฑิต พฤกษาเมธานันท์ 1
18 ทวีศักดิ์ ด้วงทอง 1
19 อติชาติ ตรีกาลสราญสุข 1
20 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
21 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
22 อิสราภรณ์ พลนารักษ์ 1
23 จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล 1
24 ฉัตร ช่ำชอง 1
25 จุรีรัตน์ ศุภคุณภิญโญ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
27 ศศิวรรณ หริมเทพาธิป 1
28 อนันต์ สาระยา 1
29 จิตลัดดา เกษมสุขมงคล 1
30 ชลาลัย เกียรติอมรชัย 1
31 จินตนา บุญบงการ 1
32 พัชราภรณ์ ศรีวนาภิรมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2546 2
3 2536 1
4 2533 4
5 2532 1
6 2531 2
7 2530 3
8 2529 3
9 2528 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 90
2 ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2546
3 การประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมในธุรกิจผลิตน้ำตาลทรายขนาดกลาง
4 การเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการวัดผลการดำเนินงานและการจ่ายผลตอบแทน: กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสาร อิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2536
5 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
6 การกำหนดตัวแบบโครงสร้างต้นทุนสำหรับสินค้าเกษตรกรรมที่มีการส่งออก : รายงานผลการวิจัย
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ในโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
8 ต้นทุนการฟอกหนังในประเทศไทย
9 การสร้างตัวแบบต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงาน ขององค์การสื่อสารมวลชนกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2532
10 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขนุนในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2531
11 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนยางพารา
12 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฤดูเพาะปลูกปี 2528/2529
ปี พ.ศ. 2530
13 การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย
14 การใช้ต้นทุนมาตรฐานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต สำหรับธุรกิจผลิตพรม
15 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ระหว่างธุรกิจเอกชนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2529
16 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงหอยแครง ในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตอนบน
17 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน จากการลงทุนปลูกข้าวฟ่างพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ลูกผสม ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ฤดูเพาะปลูก 2527/28
18 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนจากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ศึกษาเฉพาะจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2528
19 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียเบอร์เลย์ และเตอร์กิชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ