ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนัย นาคประเสริฐ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 2
2 นพพร กองพันธ์ 1
3 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
4 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
5 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
6 ปรีชา แต่งผิว 1
7 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
8 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
9 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
10 สุชาติ จุลพูล 1
11 พิชัย เชื้องาม 1
12 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
13 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
14 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
15 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
16 โสภณ ยอดพรหม 1
17 โอภาส คล้ายทรง 1
18 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
19 สุเทพ ขวัญเผือก 1
20 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
21 สันติภาพ นวลจำรัส 1
22 สำราญ สุขใจ 1
23 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
24 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
25 ลำแพน สารจันทึก 1
26 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
27 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
28 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
29 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
30 วรพจน์ รักสังข์ 1
31 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
32 โกวิทย์ พงษ์แสวง 1
33 สุทธิสันต์ พิมพะสาลี 1
34 วิโรจน์ แก้วเรือง 1
35 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
36 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
37 ดิเรก สังข์ศร 1
38 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
39 ธเนศ จันทร์เทศ 1
40 นคร มหายศนันท์ 1
41 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
42 มณชัย มีสุข 1
43 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
44 สมบัติ กองภา 1
45 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
46 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
47 ธนพร ศิลปชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2533 1
2 543 3