ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดนัยพงศ์ เชษฐ์โชติศักดิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัมนากลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
3 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยวิธีการทำเหมืองข้อมูลและการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ระยะที่ 2
4 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ระยะที่ 2
5 การจัดการอะไหล่คงคลังภายใต้นโยบายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ปี พ.ศ. 2553
6 หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
7 โครงการแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
8 การพยากรณ์ภาระเครื่องปรับอากาศรายชั่วโมงโดยใช้โครงข่ายคอมมิตตี
9 แนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล และการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
10 การจัดการด้านสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายใต้เงื่อนไขความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการของลูกค้า : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
11 การจัดตารางการขนส่งนมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตนมขององค์การขนส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส.ค.) จังหวัดขอนแก่น
12 นโยบายสินค้าคงคลังสำหรับความต้องการที่ไม่แน่นอนภายใต้ ข้อจำกัดของการมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
13 โครงข่ายคอมมิตตีสำหรับปัญหาการแยกประเภทของข้อมูลภายใต้ข้อมูลที่มีจำนวนจำกัด
ปี พ.ศ. 2550
14 Productivity improvement for HDD manufacturing processes using data mining and statistical process control appreach
15 การจัดตารางการขนส่งนมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนมต่ำที่สุด : กรณีศึกษาโรงงานผลิตนมขององค์การขนส่งเสริมกิจการโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อ.ส.ม.)จังหวัดขอนแก่น
16 การจัดตารางการขนส่งนมเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถังพักนม และค่าขนส่งต่ำที่สุด : กรณีศึกษา อ.ส.ค. จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 รูปแบบพยากรณ์ภาระความเย็นของเครื่องปรับอากาศระบบศูนย์กลางเพื่อการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 การจัดการด้านสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายใต้เงื่อนไขความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการของลูกค้า : กรณีศึกษา
19 การจัดการอะไหล่คงคลังภายใต้นโยบายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน