ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณุวีร์ ประภัสระกูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ณุวีร์ ประภัสระกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เผด็จ ธรรมรักษ์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5
3 อริยา จินดามพร 4
4 สันนิภา สุรทัตต์ 3
5 วิจิตร บรรลุนารา 3
6 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 2
7 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
8 อินทิรา กระหม่อมทอง 2
9 เมตตา เมฆานนท์ 2
10 พัชรี ทองคำคูณ 2
11 สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ 2
12 วิชัย ทันตศุภารักษ์ 2
13 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 2
14 คมกฤช เทียนคำ 2
15 ณัฐกานต์ วงศาศิริพัฒน์ 1
16 นพดล แสงจันทร์ 1
17 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์. สถาบันสุขภาพสัตว์ 1
18 ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ 1
19 ปฐมพร คลังวิเชียร 1
20 ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 1
21 วารี นิยมธรรม 1
22 ธิติมา ไตรพิพัฒน์ 1
23 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 1
24 มยุรฉัตร เบี้ยกลาง 1
25 กิตติธัช ลักษณ์สมยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 5
6 2553 1
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกและยีสต์จากสุกรในประเทศไทยเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและไวรัส porcine epidemic diarrhea (PED) (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
2 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกและยีสต์จากสุกรในประเทศไทยเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและไวรัส porcine epidemic diarrhea (PED)
ปี พ.ศ. 2556
3 การสำรวจและประเมินประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อต่อ Cryptococcus neoformans จากสิ่งขับถ่ายนกพิราบ (Columba livia) ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
5 การจำแนกเชื้อและศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อสไปโรคีทในระบบทางเดินอาหารของสุนัขในประเทศไทย
6 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติของเชื้อมาลาสซิเซียที่แยกได้จากสุนัขที่แสดงอาการของโรคผิวหนังชนิดอาโทปีและสุนัขปกติ
7 การปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อคัดแยกสำหรับการเพาะแยกเชื้อสไปโรคีทในทางเดินอาหารของสุกร
8 เภสัชจลนศาสตร์ และความไวรับของเชื้ออีโคไลต่อยา cefquinome ในสุนัข
9 การประเมินมาตรการการป้องกันและควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมาในฟาร์มสุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาชนิดและคุณสมบัติของเชื้อมาลาสซิเซียที่แยกได้จากสุนัขที่แสดงอาการของโรคผิวหนังชนิดอาโทนีและสุนัขปกติ
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาผลของการใช้ยาราปาไมซินต่อโรคเลปโตสไปโรซิสในหนูตะเภาที่มีภาวะเลือดออกในปอดอย่างรุนแรง
12 การจำแนกเชื้อและศึกษาพยาธิกำเนิด ของเชื้อสไปโรคีทในระบบทางเดินอาหารของสุนัขในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 ศึกษาเปรียบเทียบการแยกทางซีรัมวิทยาของเชื้อเลปโตสไปราด้วยวิธี Cross agglutinin absorption test, immunoblotting และ microscopic agglutination test
ปี พ.ศ. 2548
14 ผลของยาต้านจุลชีพต่อการเจริญของเชื้อบิดมูกเลือดที่แยกจากสุกรในประเทศไทย
15 ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อความไวรัสของเชื้ออี.โคไลในอุจจาระสุกรอนุบาลต่อยาต้านจุลชีพ
ปี พ.ศ. 2547
16 ความชุกของโรคบิดมูกเลือดในฟาร์มสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย