ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 22
2 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 14
3 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 11
4 พรเทพ พรรณรักษ์ 8
5 กรอร วงษ์กำแหง 8
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
7 บัณฑิต สิขัณฑกสมิต 7
8 วิโรจน์ ธีรธนาธร 6
9 ชาญยุทธ สุดทองคง 6
10 เอกพล อ่อนนุช 6
11 สุนันทา สุวรรโณดม 5
12 สนิท อักษรแก้ว 5
13 ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 4
14 อานุภาพ พานิชผล 4
15 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
16 อภิชาติ เติมวิชชากร 3
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
18 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 3
19 ชาตรี ฤทธิ์ทอง 3
20 จุฑามาศ จิวาลักษณ์ 2
21 สำเนา ผาติเสนะ 2
22 กรองแก้ว สูอำพัน 2
23 กัลยา วัฒยากร 2
24 วิมลรัตน์ เกษมทรัพย์ 2
25 นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ 2
26 ดวงแก้ว นุตเจริญ 2
27 เสาวภา อังสุภานิช 2
28 ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ 2
29 วราพร ธารางกูร 2
30 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 2
31 อภิชาติ เติมวิชชาญ 2
32 สมถวิล จริตควร 2
33 สงบ พานิชชาติ 2
34 วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ 2
35 สุริยัณห์ สาระมูล 2
36 สุพิชญา วงศ์ชินวิทย์ 2
37 จุมพล สงวนสิน 1
38 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
39 สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ 1
40 สมบัติ ภู่วชิรานนท์ 1
41 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
42 จตุพล นวลอ่อน 1
43 เยาวลักษณ์ อัพรรัตน์ 1
44 สุเมธ แก้วน้อย 1
45 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 1
46 บุบผา ทิพย์พินิจ 1
47 จงกลณี แช่มช้าง 1
48 วิภูษิต มัณฑะจิตร 1
49 เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ 1
50 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
51 วีณา เคยพุดซา 1
52 พรทิภา ตั้งใจตรง 1
53 เยาวลักษณ์ มณีรัตน์ 1
54 ชาตรี ฤทธิ์ทอง, 2521- 1
55 อรวรรณ สัตยาลัย 1
56 บัญชา สบายตัว 1
57 วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ, 2517- 1
58 คัมภีร์ ผาติเสนะ, 2521- 1
59 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
60 ประภาพร วิถีสวัสดิ์ 1
61 เกศยา นิลวานิช 1
62 สมนึก ใช้เทียมวงศ์ 1
63 จำลอง โตอ่อน 1
64 ปิยวรรณ ไหมละเอียด 1
65 ศิรประภา เปรมเจริญ 1
66 ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ 1
67 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
68 นันทริกา ชันซื่อ 1
69 เอนโดะ, มากาโตะ 1
70 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
71 ปราณี วัฒนาวรสกุล 1
72 ฐิติมา ทองศรีพงษ์ 1
73 นันทนา คชเสนี 1
74 กุศล เรืองประเทืองสุข 1
75 หรรษา จรรย์แสง 1
76 ปกรณ์ ประเสริฐวงษ์ 1
77 นภัส มหาสวัสดิ์ 1
78 พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย 1
79 Nils Kautsky 1
80 Michael Tedengren 1
81 จิตติมา อายุตตะกะ 1
82 จิราวรรณ ใจเพิ่ม 1
83 ประกิตติ์สิน สีหนนทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 5
5 2551 3
6 2550 13
7 2549 2
8 2547 2
9 2546 6
10 2545 5
11 2544 3
12 2543 1
13 2542 5
14 2540 1
15 2539 4
16 2536 1
17 2533 2
18 2529 2
19 2527 3
20 2525 3
21 2524 1
22 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
2 การแบ่งส่วนทรัพยากรในปูก้ามดาบสกุล Uca บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2553
3 นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาจวด (วงศ์ Sciaenidae) ในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
5 ไส้เดือนทะเลในภาวะที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 ชุมนุมสิ่งมีชีวิตไส้เดือนตัวกลมทะเลในบริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
8 ไส้เดือนทะเลในภาวะที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
9 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย
10 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
11 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินเสถียรภาพของระบบนิเวศปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล (Estuary) อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : พื้นฐานความเป็นมาการวิจัยการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บิรเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
14 ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 ความหลากหลายชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณป่าชายเลนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในบริเวณป่าชายเลนบ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
18 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ บริเวณปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
21 ความสมบูรณ์เพศ (Sexual Maturation) ของหอยแครง Anadara granosa เพื่อพัฒนาแนวทางการเลี้ยงหอยแครงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ตำบลบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
22 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
23 การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
24 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
25 การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัย
26 นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2547
27 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae: astrophorida: calthropellidae)
28 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae : Astrophorida : Calthropellidae)
ปี พ.ศ. 2546
29 รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน Pomacentrus cuneatus ในแนวปะการัง
30 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : พื้นฐานความเป็นมาการวิจัยการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บิรเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
31 ความหลากหลายชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณป่าชายเลนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
32 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ บริเวณปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
33 ความสมบูรณ์เพศ (Sexual Maturation) ของหอยแครง Anadara granosa เพื่อพัฒนาแนวทางการเลี้ยงหอยแครงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ ตำบลบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
34 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
35 การแปรผันในรอบปีของประชากร Copepod, Cladocera และ Rotifer ในป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
36 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองค์ประกอบตะกอน
37 ความหลากหลายและผลผลิตของแพลงก์ตอนในสวนป่าชายเลน และเอสทูร์แม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
38 ลักษณะประชากรปลาในสวนป่าชายเลน บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
39 การจำแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณแนวปะการัง เกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2544
40 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
41 การประเมินชีววิทยาการประมงของปูทะเลในบริเวณป่าชายเลนบ้านปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
42 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2543
43 ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2542
44 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
45 โครงสร้างประชากรของปลาในบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
46 โครงสร้างประชากรของกุ้งในบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
47 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่และการกระจายของปูก้ามดาบในป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
48 ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2540
49 การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2539
50 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการังต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดง
51 การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ
52 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรียสารในป่าชายเลนปลูกและการกระจายของปูก้ามดาบ
53 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2536
54 การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2533
55 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่ายสไปรูไลน่า (Spirulina sp.)
56 ปริมาณและช่วงเวลาการปล่อยคาร์โปสเปอร์ของสาหร่ายวุ้น สองชนิด ในสกุลโพลีคาเวอร์โนซา
ปี พ.ศ. 2529
57 สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้สาหร่ายทะเล รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย : รายงานการวิจัยและวิเคราะห์
58 ชนิดและการกระจายของปลาผิวน้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2527
59 การทดลองเลี้ยงสาหร่ายสีแดง, Gracilaria verrucosa
60 ผลของอุณหภูมิและโลหะหนักบางชนิด ที่มีต่อพัฒนาการของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis) วัยอ่อนและที่โตเต็มวัย
61 การฟื้นสภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินหลังการทำเหมืองแร่ในทะเล
ปี พ.ศ. 2525
62 ปริมาณรวมของสารอินทรีย์และความจุรวมของซัลไฟด์ ในดินตะกอนจากอ่าวไทย
63 ปริมาณรวมของสารอินทรีย์และความจุรวมของซัลไฟด์ในดินตะกอนจากอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
64 ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด
ปี พ.ศ. 2524
65 สัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
66 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในพื้นที่นากุ้งที่มีการปลูกป่าไม้ชายเลนแบบผสมผสาน บริเวณตำบลปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
67 การศึกษากำลังผลิตด้านชีววิทยาในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองโดน จังหวัดสมุทรสงคราม
68 การจัดตั้งโครงการติดตามสภาพนิเวศในอ่าวไทย
69 ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน