ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 14
2 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 11
3 กรอร วงษ์กำแหง 8
4 พรเทพ พรรณรักษ์ 8
5 บัณฑิต สิขัณฑกสมิต 7
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
7 ชาญยุทธ สุดทองคง 6
8 เอกพล อ่อนนุช 6
9 วิโรจน์ ธีรธนาธร 6
10 สุนันทา สุวรรโณดม 5
11 สนิท อักษรแก้ว 5
12 ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 4
13 อานุภาพ พานิชผล 4
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
15 ชาตรี ฤทธิ์ทอง 3
16 อภิชาติ เติมวิชชากร 3
17 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
18 นิพัทธ์ ส้มกลีบ 3
19 สำเนา ผาติเสนะ 2
20 ณัฏฐนิช สุ่นสวัสดิ์ 2
21 กรองแก้ว สูอำพัน 2
22 จุฑามาศ จิวาลักษณ์ 2
23 ดวงแก้ว นุตเจริญ 2
24 อภิชาติ เติมวิชชาญ 2
25 เสาวภา อังสุภานิช 2
26 กัลยา วัฒยากร 2
27 นิรุชา มงคลแสงสุรีย์ 2
28 วราพร ธารางกูร 2
29 สมถวิล จริตควร 2
30 วิมลรัตน์ เกษมทรัพย์ 2
31 สงบ พานิชชาติ 2
32 ปิยะรัตน์ เซ้าซี้ 2
33 สุริยัณห์ สาระมูล 2
34 วันวิวาห์ วิชิตวรคุณ 2
35 สุพิชญา วงศ์ชินวิทย์ 2
36 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
37 ณัฎฐินี เอี่ยมสมบูรณ์ 1
38 ศิรประภา เปรมเจริญ 1
39 เอนโดะ, มากาโตะ 1
40 ประภาพร วิถีสวัสดิ์ 1
41 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
42 เกศยา นิลวานิช 1
43 วีณา เคยพุดซา 1
44 อรัญญา พลพรพิสิฐ 1
45 นันทริกา ชันซื่อ 1
46 ฐิติมา ทองศรีพงษ์ 1
47 Michael Tedengren 1
48 จิตติมา อายุตตะกะ 1
49 จิราวรรณ ใจเพิ่ม 1
50 พัฒนวรรณ หมู่คุ่ย 1
51 Nils Kautsky 1
52 เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ 1
53 จำลอง โตอ่อน 1
54 ปิยวรรณ ไหมละเอียด 1
55 ปราณี วัฒนาวรสกุล 1
56 สมนึก ใช้เทียมวงศ์ 1
57 หรรษา จรรย์แสง 1
58 เยาวลักษณ์ อัพรรัตน์ 1
59 จตุพล นวลอ่อน 1
60 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
61 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 1
62 พรทิภา ตั้งใจตรง 1
63 ปกรณ์ ประเสริฐวงษ์ 1
64 นภัส มหาสวัสดิ์ 1
65 นันทนา คชเสนี 1
66 กุศล เรืองประเทืองสุข 1
67 บุบผา ทิพย์พินิจ 1
68 จงกลณี แช่มช้าง 1
69 ทิพย์นภา สุวรรณสนิท 1
70 อรวรรณ สัตยาลัย 1
71 บัญชา สบายตัว 1
72 วิภูษิต มัณฑะจิตร 1
73 สุเมธ แก้วน้อย 1
74 ธีระพงศ์ ด้วงดี 1
75 จุมพล สงวนสิน 1
76 สมบัติ ภู่วชิรานนท์ 1
77 สมถวิล เดชะพรหมพันธุ์ 1
78 เยาวลักษณ์ มณีรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 4
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 3
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 5
14 2539 4
15 2533 2
16 2529 2
17 2527 3
18 2525 3
19 2524 1
20 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบของโครงสร้างแนวไม้ไผ่ป้องกันชายฝั่งต่อประชากรหอยแครง Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
2 การแบ่งส่วนทรัพยากรในปูก้ามดาบสกุล Uca บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2553
3 นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาจวด (วงศ์ Sciaenidae) ในอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
4 ไส้เดือนทะเลในภาวะที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ชุมนุมสิ่งมีชีวิตไส้เดือนตัวกลมทะเลในบริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) กับปัจจัยทางกายภาพของแหล่งหญ้าทะเล อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
7 ไส้เดือนทะเลในภาวะที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูงบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
8 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
9 พัฒนาการและการทดแทนประชากรปูแสม Neoepisesarma mederi (H. Milne Edward, 1853) ในป่าชายเลนอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
10 การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัย
11 นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสมสกุล Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2547
12 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae: astrophorida: calthropellidae)
13 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae : Astrophorida : Calthropellidae)
ปี พ.ศ. 2546
14 รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน Pomacentrus cuneatus ในแนวปะการัง
ปี พ.ศ. 2545
15 การแปรผันในรอบปีของประชากร Copepod, Cladocera และ Rotifer ในป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
16 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปลิงทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มและองค์ประกอบตะกอน
17 การจำแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณแนวปะการัง เกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2544
18 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณป่าชายเลนบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2543
19 ความชุกชุมของกุ้ง ปูและปลาวัยอ่อน บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2542
20 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
21 โครงสร้างประชากรของปลาในบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
22 โครงสร้างประชากรของกุ้งในบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
23 สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่และการกระจายของปูก้ามดาบในป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
24 ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2539
25 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของหอยเจาะปะการังต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความเค็ม และปริมาณทองแดง
26 การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ
27 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรียสารในป่าชายเลนปลูกและการกระจายของปูก้ามดาบ
28 การเลือกแหล่งอาศัยและอาหาร และชีววิทยาการประมงของปูทะเล Scylla serrata (Forskal, 1755) ในป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2533
29 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่ายสไปรูไลน่า (Spirulina sp.)
30 ปริมาณและช่วงเวลาการปล่อยคาร์โปสเปอร์ของสาหร่ายวุ้น สองชนิด ในสกุลโพลีคาเวอร์โนซา
ปี พ.ศ. 2529
31 สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้สาหร่ายทะเล รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย : รายงานการวิจัยและวิเคราะห์
32 ชนิดและการกระจายของปลาผิวน้ำวัยอ่อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2527
33 การทดลองเลี้ยงสาหร่ายสีแดง, Gracilaria verrucosa
34 ผลของอุณหภูมิและโลหะหนักบางชนิด ที่มีต่อพัฒนาการของหอยนางรมปากจีบ (Crassostrea commercialis) วัยอ่อนและที่โตเต็มวัย
35 การฟื้นสภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินหลังการทำเหมืองแร่ในทะเล
ปี พ.ศ. 2525
36 ปริมาณรวมของสารอินทรีย์และความจุรวมของซัลไฟด์ ในดินตะกอนจากอ่าวไทย
37 ปริมาณรวมของสารอินทรีย์และความจุรวมของซัลไฟด์ในดินตะกอนจากอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
38 ผลของสารประกอบซัลไฟด์ (H2S) ที่มีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด
ปี พ.ศ. 2524
39 สัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน