ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณิชกานต์ มีลุน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ต้นทุนต่อหน่วยและการคืนทุนของหน่วยบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
2 แรงจูงใจและความตั้งใจของผู้ให้บริการในการปฎิบัติงานด้านบริการสาธารณสุขที่ศูนย์บริการสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
3 คุณภาพบัณฑิตตามความคิดเห็นของผู้ใชับัณฑิต นายจ้าง ผู้ประกอบการของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552
ปี พ.ศ. 2553
4 พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง โดยการเยี่ยมบ้านในเขตชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น