ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 15
2 ระพีพร ศุภมหิธร 5
3 นภาพร โกมลพันธ์ 5
4 ปาริชาด สุภักวัฒนะ 5
5 ศิริวรรณ ศิริบุญ 3
6 นันทวัช สิทธิรักษ์ 2
7 พนม เกตุมาน 2
8 พรจิรา ปริวัชรากุล 2
9 วินัดดา ปิยะศิลป์ 2
10 ไม่มีข้อมูล 2
11 ภูมรินทร์ มาลารัตน์ 2
12 อุมาพร ตรังคสมบัติ 2
13 เวทินี สตะเวทิน 2
14 กีรติ ผลิรัตน์ 1
15 กุลวดี จองวรกุล 1
16 ณิชา หลีหเจริญกุล 1
17 กฤษฎา สารทอง 1
18 ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช 1
19 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
20 พิมญาดา จรัสศรี 1
21 ณัฐธิดา ลวานนท์ 1
22 พฤกษา ผาติวรากร 1
23 รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล 1
24 สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ 1
25 พรรณกนก รักศรีอักษร 1
26 ดลฤดี แดงน้ำคู้ 1
27 เทพสิรินทร์ มากบุญศรี 1
28 วชิรา ทองพิทักษ์วงศ์ 1
29 อลิสา วัชรสินธุ 1
30 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
31 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
32 ศรัญญา เพ็ชรคุ้ม 1
33 ทรงศิริ คล้ายคลึง 1
34 อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ 1
35 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 2
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 2
13 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบในการประเมินผลลัพธ์การบำบัดเด็กสมาธิสั้น ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
2 ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 แรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2557
4 แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง
5 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลทั่วไป การเห็นคุณค่าในตัวเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในนักศึกษาสายอาชีพ และนักเรียนสายสามัญ
6 ความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เรียนกวดวิชาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
7 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นกับนักเรียนปกติ ครู และบุคลากรอื่นๆในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
8 การปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2555
9 ผลของการใช้กระต่ายช่วยบำบัดต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุขของเด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรม
10 ผลของการใช้กระต่ายช่วยบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุขของเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
11 ทัศนคติและการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นชายที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2554
12 ระดับทักษะทางสังคมของวัยรุ่นอายุ 18-24 ปี ที่เล่นเกมส์ออนไลน์โดยใช้บริการที่ร้านอินเตอร์เนตในกรุงเทพมหานคร
13 คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
14 การสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียน โครงการวิจัยนำร่องในโรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการบำบัดความคิดและพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้า ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
16 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกโดยใช้วิธีเรื่องราวทางสังคม
18 การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก โดยใช้วิธีเรื่องราวทางสังคม
ปี พ.ศ. 2551
19 ความสัมพันธ์ของการให้ความหมายต่อสถานการณ์กับโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) เรื้อรังในกลุ่มเด็กผู้ประสบภัยสึนามิ ในเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
20 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
21 คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
22 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
23 ความสัมพันธ์ของการให้ความหมายต่อสถานการณ์ กับโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ [PTSD] เรื้อรัง ในกลุ่มเด็กผู้ประสบภัยสึนามิ ในเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ปี พ.ศ. 2550
24 คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
25 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น
26 ความเครียดของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้น
ปี พ.ศ. 2548
27 ประสิทธิภาพของการฝึกผ่อนคลายและการฟังเพลงต่อความวิตกกังวลและการเป็นลม ในผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2547
28 ลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
29 ประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งมีพยาธิสภาพจอประสาทตา