ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนา Cell-based model สำหรับการศึกษา NFAT (Nuclear Factor of Activated T cells) nuclear-cytoplasm tr translocatio และการประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจากสารสกัดพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนา Cell-based model สำหรับการศึกษา NFAT (Nuclear Factor of Activated T cells) nuclear-cytoplasm tr translocatio และการประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจากสารสกัดพืชสมุนไพร
3 การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพผลการเร่งการฟื้นตัวของบาดแผลของเจลไฟโปรอินใน
4 การพัฒนาต้นแบบผิวหนังหมูเพื่อใช้ศึกษามะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2554
5 การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพผลการเร่งการฟื้นตัวของบาดแผลของเจลไฟโปรอินใน
6 ผลของการเร่งการรักษาตัวของบาดแผลของเจลไฟโปรอินผสมสารแอนไทเซ็นส์ต่อโปรตีนคอนเนซิน 43 โดยใช้โมเดลผิวหนังสุกรเพาะเลี้ยง
7 การสร้าง cell-based model สำหรับ NFAT nuclear-cytoplasm translocation เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิตุ้มกัน
8 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพรต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาโครงสร้างให้เซลล์ยึดเกาะจากไฟโบรอินและกรดไฮยาลูโรนิก ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
10 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
11 โครงการแสดงผลงานวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ในการประชุทวิชาการ"นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 5
12 สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
13 สัมมนาเชิงวิชาการและวิจัย
14 สร้างเครือข่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน
15 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำวิจัยโครงงานทางเภสัชศาสตร์
16 การสร้าง cell-based model สำหรับ NFAT nuclear-cytoplasm translocation เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุ้นระบบภูมิตุ้มกัน
17 การพัฒนาต้นแบบผิวหนังหมูเพื่อใช้ศึกษามะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล
18 “ความสัมพันธ์ระหว่าง Single Nucleotide Polymorphisms (C3435T และ G2677T/A) ของยีน MDR1 กับการแสดงออกของ P-glycoprotein ในกลุ่มอาสาสมัครชาวไทย โดยใช้ตัวอย่างจากเม็ดเลือดขาว”
19 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2552
20 บทบาทของสารสกัดโปรตีนจากรังไหมเซอร์ซิรินและไฟโบรอินต่อกระบวนการฟื้นตัวของบาดแผลเมื่อศึกษาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงผิวหนังหมู
21 การศึกษาชีวสมมูลของยา sertraline HCl 50 mg mg ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
22 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
23 ความสัมพันธ์ระหว่าง Single Nucleotide Polymorphisms (C3435T และ G2677T/A) ของยีน MDR1 กับการแสดงออกของ P-glycoprotein ในกลุ่มอาสาสมัครชาวไทย โดยใช้ตัวอย่างจากเม็ดเลือดขาว
24 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพรต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2551
25 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
26 การพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อการคัดกรองสารออกฤทธิ์รักษาโรคอัลไซเมอร์
27 การแยก cDNA ของยีน beta-amyloid precursor protein จากเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิด glioma
ปี พ.ศ. 2550
28 การพัฒนาต้นแบบเพื่อการศึกษากระบวนการฟื้นตัวของบาดแผลโดยวิธีการเพาะเลี้ยงผิวหนังหมู
29 บทบาทของสารสกัดโปรตีนจากรังไหมเซอร์ริซิน และไฟโบรอินต่อกระบวนการฟื้นตัวของบาดแผลเมื่อศึกษาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงผิวหนังหมู
ปี พ.ศ. 2548
30 การพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อการคัดกรองสารออกฤทธิ์รักษาโรคอัลไซเมอร์
31 การแยก cDNA ของยีน b-amyloid precursor protein จากเซลล์สมองเพาะเลี้ยงชนิด glioma
32 การพัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อการคัดกรองสารออกฤทธิ์รักษาโรคอัลไซเมอร์