ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Natachet Phulcharoen
- ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การรับรู้การบริการ :
ปี พ.ศ. 2554
2 แผนที่ความรู้หลักของนักเศรษฐศาสตร์ไทยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2553
3 การมองเห็นความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
4 การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม [DEA]
5 ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรี ที่มีต่อตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
6 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ระบบ Dynamic Root Flow Technique [DRFT] : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
7 การสนับสนุนธรรมภิบาลของ อบต.และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2525
8 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย : ศึกษาจากสมการโครงสร้าง