ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 ไววิทย์ พุทธารี 1
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
5 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
6 Pornpimol Muanjai 1
7 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
8 เอกชัย อดุลยธรรม 1
9 Walaisiri Muangsiri 1
10 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
11 Varunee Padmasankh 1
12 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
13 สายฝน ควรผดุง 1
14 สิริพร สิวราวุฒิ 1
15 สมพร พรมดี 1
16 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
17 วาสนา เสียงดัง 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 Thanathon Sesuk 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 ศุกันยา ห้วยผัด 1
28 กระมล ทองธรรมชาติ 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
31 อวย เกตุสิงห์ 1
32 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 กมลชนก ยวดยง 1
35 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
38 Thada Jirajaras 1
39 สำเริง แย้มโสภี 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
42 Boonchai Sangpetngam 1
43 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
47 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
48 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
49 Chalermpol Leevailoj 1
50 กาญจนา แก้วเทพ 1
51 Vanida Chantarateptawan 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
54 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
55 ศิริชัย ศิริกายะ 1
56 Srilert Chotpantarat 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
68 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
70 Somying Tumwasorn 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
75 วิไล ชินธเนศ 1
76 วัลลภ แย้มเหมือน 1
77 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
78 Kitpramuk Tantayaporn 1
79 Naiyana Chaiyabutr 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 Ampa Luiengpirom 1
82 Sompol Sanguanrungsirikul 1
83 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
84 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 Puttipongse Varavudhi 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 สุมา เมืองใย 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 ละอองทิพย์ เหมะ 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 Jaitip Paiboon 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
100 วัฒนชัย สมิทธากร 1
101 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
102 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 Kittisak Likhitwitayawuid 1
105 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
106 Vimolmas Lipipun 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 Supa Chantharasakul 1
110 Garnpimol C. Ritthidej 1
111 Sumphan Wongseripipatana 1
112 Panee Boonthavi 1
113 Chakkaphan Sutthirat 1
114 พรรณี กาญจนพลู 1
115 Chayaporn Supachartwong 1
116 Kasidit Nootong 1
117 Anawatch Mitpratan 1
118 สิทธิพร แอกทอง 1
119 Jittima Chatchawansaisin 1
120 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
121 Chonticha Srisawang 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
124 Waraporn Siriterm 1
125 Acom Sornsute 1
126 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
127 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
128 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
129 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
130 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
131 Chariya Uiyyasathian 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 สุมิตรา พูลทอง 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
140 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
141 รุ่งราวี ทองกันยา 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 นภสร โกวรรธนะกุล 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 วินัย งามแสง 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
148 Yeshey Penjor 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 Pantharee Boonsatorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2