ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
2 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 2
3 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
4 วิมล เหมะจันทร 1
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 ละอองทิพย์ เหมะ 1
7 Puttipongse Varavudhi 1
8 Naiyana Chaiyabutr 1
9 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
10 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
11 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
12 สุมา เมืองใย 1
13 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
14 ชอุ่ม มลิลา 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
17 พรรณี กาญจนพลู 1
18 Kitpramuk Tantayaporn 1
19 Chakkaphan Sutthirat 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 Sompol Sanguanrungsirikul 1
22 Panee Boonthavi 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 Supa Chantharasakul 1
25 Sumphan Wongseripipatana 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
28 Kittisak Likhitwitayawuid 1
29 Vimolmas Lipipun 1
30 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
35 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
36 มยุรี ตันติสิระ 1
37 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
38 Ampa Luiengpirom 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Acom Sornsute 1
43 Chariya Uiyyasathian 1
44 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
45 Anawatch Mitpratan 1
46 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
47 Waraporn Siriterm 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 ศุกันยา ห้วยผัด 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
56 Pantharee Boonsatorn 1
57 Kasidit Nootong 1
58 Chayaporn Supachartwong 1
59 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
60 Phanphen Wattanaarsakit 1
61 นภสร โกวรรธนะกุล 1
62 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
63 Yeshey Penjor 1
64 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
65 รุ่งราวี ทองกันยา 1
66 กำจัด มงคลกุล 1
67 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
68 วินัย งามแสง 1
69 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 สิทธิพร แอกทอง 1
72 Chonticha Srisawang 1
73 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
74 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
75 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
76 ๋Janes, Gavin W. 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
82 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
83 Pornpimol Muanjai 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 ไววิทย์ พุทธารี 1
86 วาสนา เสียงดัง 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 สมพร พรมดี 1
93 สายฝน ควรผดุง 1
94 สิริพร สิวราวุฒิ 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
97 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
98 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
99 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 สุวดี ยาป่าคาย 1
102 Thanathon Sesuk 1
103 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
104 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
105 กมลชนก ยวดยง 1
106 Rajalida Lipikorn 1
107 เอกชัย อดุลยธรรม 1
108 Walaisiri Muangsiri 1
109 Thada Jirajaras 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
114 ธวัชชัย สันติสุข 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 Chalermpol Leevailoj 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 Boonchai Sangpetngam 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
123 Srilert Chotpantarat 1
124 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
125 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 Vanida Chantarateptawan 1
130 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
135 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
137 คัคนางค์ มณีศรี 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
143 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
147 Somying Tumwasorn 1
148 อุทัย บุญประเสริฐ 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
150 Jaitip Paiboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2