ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
3 ธวัชชัย สันติสุข 1
4 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
6 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
7 วัลลภ แย้มเหมือน 1
8 สมพร พรมดี 1
9 สุวิชา ทองสิมา 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
11 สำเริง แย้มโสภี 1
12 คัคนางค์ มณีศรี 1
13 วิไล ชินธเนศ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อุทัย บุญประเสริฐ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
18 สิริพร สิวราวุฒิ 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
21 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
22 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 Pornpimol Muanjai 1
25 Walaisiri Muangsiri 1
26 เอกชัย อดุลยธรรม 1
27 Thada Jirajaras 1
28 Rajalida Lipikorn 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 ไววิทย์ พุทธารี 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
34 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
35 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
36 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
37 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
38 สายฝน ควรผดุง 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
40 Jaitip Paiboon 1
41 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
42 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
45 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 Wilai Anomasiri 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 Vimolmas Lipipun 1
51 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 Supa Chantharasakul 1
54 Garnpimol C. Ritthidej 1
55 Sumphan Wongseripipatana 1
56 Panee Boonthavi 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 ประธาน ดาบเพชร 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
67 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
68 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
69 Srilert Chotpantarat 1
70 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
71 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
72 ศิริชัย ศิริกายะ 1
73 Chalermpol Leevailoj 1
74 Boonchai Sangpetngam 1
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
76 Somying Tumwasorn 1
77 อวย เกตุสิงห์ 1
78 ชอุ่ม มลิลา 1
79 ประคอง ชอบเสียง 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
82 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
83 สุมา เมืองใย 1
84 Chakkaphan Sutthirat 1
85 พรรณี กาญจนพลู 1
86 ๋Janes, Gavin W. 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 นภสร โกวรรธนะกุล 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 Yeshey Penjor 1
93 รุ่งราวี ทองกันยา 1
94 กำจัด มงคลกุล 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
97 บรรจง คณะวรรณ 1
98 Sompol Sanguanrungsirikul 1
99 Ampa Luiengpirom 1
100 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
101 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
102 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 Kitpramuk Tantayaporn 1
105 Naiyana Chaiyabutr 1
106 วิมล เหมะจันทร 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
109 ละอองทิพย์ เหมะ 1
110 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 Puttipongse Varavudhi 1
113 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
114 วินัย งามแสง 1
115 กระมล ทองธรรมชาติ 1
116 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
117 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
118 ศุกันยา ห้วยผัด 1
119 สมชัย วัฒนการุณ 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 Thanathon Sesuk 1
124 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
127 กมลชนก ยวดยง 1
128 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
129 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
130 สุวดี ยาป่าคาย 1
131 Suchin Arunsawatwong 1
132 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
133 Acom Sornsute 1
134 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 สิทธิพร แอกทอง 1
137 Chonticha Srisawang 1
138 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
139 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
140 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 Kasidit Nootong 1
143 Chariya Uiyyasathian 1
144 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
145 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
146 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
147 Waraporn Siriterm 1
148 Anawatch Mitpratan 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2