ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
2 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 2
3 วินัย งามแสง 1
4 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
5 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
6 นภสร โกวรรธนะกุล 1
7 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
8 Yeshey Penjor 1
9 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 Phanphen Wattanaarsakit 1
12 Chonticha Srisawang 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 Kasidit Nootong 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 สิทธิพร แอกทอง 1
17 Jittima Chatchawansaisin 1
18 กำจัด มงคลกุล 1
19 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
20 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
21 สุมิตรา พูลทอง 1
22 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 ละอองทิพย์ เหมะ 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 ๋Janes, Gavin W. 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 ประคอง ชอบเสียง 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
40 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
41 ประธาน ดาบเพชร 1
42 Thada Jirajaras 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 เอกชัย อดุลยธรรม 1
50 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 Pornpimol Muanjai 1
54 Varunee Padmasankh 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 Suchin Arunsawatwong 1
59 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
60 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
61 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
62 Acom Sornsute 1
63 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
64 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
65 Chariya Uiyyasathian 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 Thanathon Sesuk 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
79 อุทัย บุญประเสริฐ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
81 วิไล ชินธเนศ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
97 วาสนา เสียงดัง 1
98 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
99 สายฝน ควรผดุง 1
100 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สมพร พรมดี 1
106 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
109 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
110 สำเริง แย้มโสภี 1
111 สุวิชา ทองสิมา 1
112 วัลลภ แย้มเหมือน 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
115 Vimolmas Lipipun 1
116 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
117 มยุรี ตันติสิระ 1
118 Supa Chantharasakul 1
119 Garnpimol C. Ritthidej 1
120 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
121 Sumphan Wongseripipatana 1
122 Panee Boonthavi 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 Ampa Luiengpirom 1
126 Kitpramuk Tantayaporn 1
127 Naiyana Chaiyabutr 1
128 Sompol Sanguanrungsirikul 1
129 บรรจง คณะวรรณ 1
130 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 Kittisak Likhitwitayawuid 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 Srilert Chotpantarat 1
135 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
137 ศิริชัย ศิริกายะ 1
138 Chalermpol Leevailoj 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 Jaitip Paiboon 1
145 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 Wilai Anomasiri 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2