ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐสุดา เต้พันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 45
2 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 8
3 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 6
4 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 3
5 ณัฐนลิน คำสำเภา 2
6 ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น 2
7 เสาวภาคย์ ทวีสุข 2
8 ทศพร ประไพทอง 2
9 ปิยะณัฐ แย้มสรวล 2
10 เอสรา อุษณกรกุล 2
11 นียาซคาน ข่านเคน 2
12 ยุทธศาสตร์ จ้อยสอดดง 2
13 สมรักษ์ ทองทรัพย์ 2
14 วรัญญู กองชัยมงคล 2
15 วัชรี ทรัพย์มี 2
16 พิมพนิต คอนดี 2
17 ธันยุดา บูรณวุฒิ 2
18 สยมภู ชูเลิศ 2
19 สุภาพรรณ โคตรจรัส 2
20 โชคชัย ลาภส่งผล 1
21 ธนนันท์ เจริญสุพัตราชัย 1
22 ทิวาพร หงษ์ร่อน 1
23 ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล 1
24 กิตติคุณ ซึ้งหฤทัย 1
25 เทพประทาน สีดาบุตร 1
26 แววนภา โกศลดิลก 1
27 พิมลพร สวรรณยานุกิจ 1
28 ศุภณัฐ รอดหลง 1
29 ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์ 1
30 วฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ 1
31 ชนิดา ชโยปถัมภ์ 1
32 เอนิการ์ พลอยสมบูรณ์ 1
33 ณัฐนิช มณีวรรณกุล 1
34 นัชชา วรคุณพิเศษ 1
35 นพสิทธิ์ สิริจรูญชัย 1
36 จตุวิทย์ กรวิทยโยธิน 1
37 อภิมุขณ์ ตุรพงษ์ 1
38 พิชญ์ ปัญญาพันธ์ 1
39 ชาญวิทย์ พิรุณสาร 1
40 ศศิธร พรศิวกุลวงศ์ 1
41 เขมณัฏฐ์ ทองประเสริฐ 1
42 จิราภรณ์ รัตนะ 1
43 อภิญญา สิทธิมงคลการ 1
44 ณิชาภัทร จรัสอาชา 1
45 ธนพงศ์ อุทยารัตน์ 1
46 พรสวรรค์ ไหลสุวรรณ 1
47 กุลชา แซ่หลิม 1
48 กมลวรรณ อึงรัตนากร 1
49 พิมพ์สิริอร ศิริทิณพงษ์ 1
50 ศนิ พงษ์สุระนันทน์ 1
51 กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ 1
52 ภาณุ สหัสสานนท์ 1
53 พิริยา ยังรอต 1
54 เอกธิดา ดวงอุไร 1
55 ยรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช 1
56 ภัชวรรณ พันธ์วุฒิกร 1
57 เนตรชนก ไชยชำนาญ 1
58 สุทธิพร มรรคไพสิฐ 1
59 ภัททะรินทร์ เตชะสุริยะมณี 1
60 อดิศร ศักดิ์สูง 1
61 ชมภูนุช มุททารัตน์ 1
62 ฉัตรี บุณยานันท์ 1
63 มัณฑณา วรนิมมานนท์ 1
64 ชลภัฏฐ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
65 เจณิกา วังสถาพร 1
66 เตโช ชัยวุฒิ 1
67 จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 1
68 พลอยชมพู อัตศรัณย์ 1
69 พรรณพนัช แซ่เจ็ง 1
70 ณัฐเดช วัชรศิริ 1
71 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
72 พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ 1
73 นิศากร ปงรังษี 1
74 ศุลีพร ปรมาภูติ 1
75 หริรักษ์ แก้วกับทอง 1
76 ไหมไทย ไชยพันธุ์ 1
77 จริยา ศรีวิจารย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 11
2 2557 2
3 2556 7
4 2555 12
5 2554 13
6 2553 13
7 2552 1
8 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศร้าในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
2 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
3 กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
4 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อปัญญา การยอมรับและภาวะซึมเศร้าในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
5 ประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาที่บุตรได้รับการวินิจฉัยภาวะดาวน์ก่อนคลอด
6 ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวปัญญาพฤติกรรมนิยมที่มีศิลปะเป็นสื่อต่อภาวะซึมเศร้าและความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสในชายรักชายผู้ติดเชื้อเอชไอวี
7 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื้นพลังของเยาวชนที่ไม่กระทำผิดซ้ำ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับสุขภาวะทางจิตของนิสิตนักศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
9 ประสบการณ์ทางจิตใจของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่มีความงอกงามภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
10 การเยียวยาทางจิตใจด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง: การศึกษาแบบปรากฎการณ์วิทยา
11 ผลของกลุ่มพัฒนาตนที่ใช้รูปภาพเป็นสื่อต่อการพัฒนาความงอกงามหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญและสุขภาวะทางจิตของสตรีภายหลังการรักษามะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2557
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง, กลวิธีการเผชิญปัญหา และความพึงพอใจในชีวิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย
13 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตและมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านการทำสวน
ปี พ.ศ. 2556
14 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊ก
15 ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่มีบุตรเป็นออทิสติก
16 ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย
17 ประสบการณ์ทางจิตใจของวัยรุ่นที่ปรับตัวได้จากครอบครัวที่มีความขัดแย้งสูง
18 ผลของกลุ่มพัฒนาตนโดยมีภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีผลต่อความหวังในบุคคลภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณ
20 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊ก
ปี พ.ศ. 2555
21 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่
22 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด
23 การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงาน
24 ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
25 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ค่าดัชนีมวลกาย การประเมินตนเสมือนวัตถุและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในสตรีวัยรุ่น
26 ผลของกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธด้วยการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสื่อต่อปัญญาในสตรีผู้ผ่านการรักษามะเร็งเต้านม
27 ประสบการณ์ด้านจิตใจของนักศึกษาที่ยากจนจากชนบทและได้รับทุนการศึกษา
28 ประสบการณ์ทางจิตใจของชายรักชายที่ไม่เปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของตนเองต่อครอบครัว
29 ประสบการณ์ทางจิตใจของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
30 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่
31 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ด
32 การพัฒนาและการสร้างคลังภาพที่สื่อถึงอารมณ์ทางบวก
ปี พ.ศ. 2554
33 ความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
34 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้รูปภาพเป็นสื่อต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเปลี่ยนแปลงในบุคคลภายหลังการรักษามะเร็งเต้านม
35 ประสบการณ์ทางจิตใจของหญิงม่ายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
36 ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงรักเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธ์แบบคู่รัก
37 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่าน
38 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
39 ตนที่ผ่านการบ่มเพาะของนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา
40 ประสบการณ์ของการตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย
41 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงาน
42 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและค่านิยมทางวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
43 ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัว
44 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
45 ประสบการณ์ทางจิตใจในภาวะการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนสู่การทำงานของผู้ที่ยังไม่ได้งานทำวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2553
46 อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความผูกใจมั่นในองค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ : กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
47 การพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
48 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของพนักงานในบริษัทห้องเย็น เอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
49 ประสบการณ์ด้านจิตใจของมารดาที่ยกบุตรให้เป็นบุตรบญธรรม
50 ประสบการณ์ความเข้มแข็งอดทนที่ผ่านการบ่มเพาะของนักเรียนเตรียมทหารตำแหน่งนักเรียนบังคับบัญชา
51 ความสุขของผู้หญิงโสด อายุ 35 ปีขึ้นไป
52 ประสบการณ์ทางด้านจิตใจภายหลังเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักศึกษาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่าง
53 ประสบการณ์ความงอกงามหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนิสิตนักศึกษาที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกัน
54 ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณี
55 ประสบการณ์ความเข้มแข็งอดทนที่ผ่านการบ่มเพาะของนักเรียนเตรียทมทหารตำแหน่งนักเรียนบังคับบัญชา
56 ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน:
57 ประสบการณ์ความงอกงามหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนิสิตนักศึกษาที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง :
58 ความสุขของผู้หญิงโสด อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2552
59 บทบาททางเพศ พฤติกรรมก้าวร้าว และกลวิธีในการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
60 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันและเจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพของนักศึกษา
61 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันและเจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพของนักศึกษา