ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10
2 ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 4
3 เกริก ภิรมย์โสภา 2
4 พลไทย กลิ่นสัมผัส 2
5 จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2
6 ภูวนาถ วงษ์อนุ 2
7 ยรรยง เต็งอำนวย 2
8 พรทวี วัฒนวิทูกูร 2
9 กาญจนา ศิลาวราเวทย์ 2
10 ปัญญา กิตติพิพัฒนถาวร 1
11 จตุพร วรพงศ์กิติพันธ์ 1
12 เจษฎา เพ็งสุวรรณ 1
13 สุเมธ สิริเรืองอำไพ 1
14 ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 1
15 วีรภัทร พรหมชนะ 1
16 วีระ เหมืองสิน 1
17 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 1
18 พิทยุตม์ ตั้งสัจจะธรรม 1
19 อภิลักษณ์ ทรงวัฒนาสกุล 1
20 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
21 กัน อุตะเดช 1
22 ณิศรา ศิริพรกุลทรัพย์ 1
23 รชา โรจนตรีคูณ 1
24 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
25 กัลย์ แก้วแก่น 1
26 มัณฑนา ยงค์พิทักษ์วัฒนา 1
27 ปวิธ ฟุ้งสิริวิโรจน์ 1
28 ภรศิษฐ์ ธนวุฒิวัฒน์ 1
29 อัมพุชินี พัฒนกำจร 1
30 ณัฏฐกฤต์ สงวนดีกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 4
3 2554 2
4 2553 2
5 2551 3
6 2547 2
7 2546 3
8 2545 5
9 2544 2
10 2543 2
11 2542 2
12 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดกำหนดการของข้อความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
2 การจัดกำหนดการของข้อความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
3 สถาปัตยกรรมแบบผสมสำหรับการประมวลผลบันทึกของระบบงานขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2556
4 การลดค่าใช้จ่ายของพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ด้วยคลาวด์แคชชิ่งแบบท้องถิ่น
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงไฟล์ขนาดเล็กสาหรับฮาดูปอาร์ไคฟส์
6 การตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบแบบซอฟท์เรียลไทม์โดยวิธีการวิเคราะห์ล็อกแบบกระจาย
7 การปรับปรุงอัลกอริทึมการจัดสรรงานสำหรับฮาดูปคลัสเตอร์แบบต่างชนิดโดยใช้หลักการควบคุมการแออัด
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสำเร็จรูป
9 การประเมินประสิทธิภาพวิธีการแทนที่ข้อมูลในแคชแบบแบ่งบล็อกบนระบบดาตากริด
ปี พ.ศ. 2553
10 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่สำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิคของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ
11 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่สำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิคของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ
ปี พ.ศ. 2551
12 การทำซ้ำแบบเลซีอัพเดตสำหรับระบบศูนย์สำรอง
13 เครือข่ายซ้อนทับที่มีประสิทธิภาพของการทำมัลติคาสตร์ระดับชั้นแอพพลิเคชันบนเพียร์ทูเพียร์สำหรับการถ่ายทอดสด
14 การทำซ้ำแบบเลซีอัพเดตสำหรับระบบศูนย์สำรอง
ปี พ.ศ. 2547
15 การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสิทธิแบบกลุ่มคนในสภาพแวดล้อมของกริดจีทีสาม
16 กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิส
ปี พ.ศ. 2546
17 การเสริมสถาปัตยกรรมของการลงบันทึกเข้าระบบเพียงครั้งเดียวของลิเบอร์ตี้แอลไลเอนซ์สำหรับองค์กรเสมือนขนาดใหญ่โดยใช้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา
18 การออกแบบสถาปัตยกรรมของการเผยแพร่สารสนเทศด้านหลักทรัพย์โดยใช้คำบรรยายลักษณะผู้ใช้สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเชิงบทบาทของเอ็มดีเอส
ปี พ.ศ. 2545
20 การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูล
21 การออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบกระจายโดยการใช้การสมดุลภาระแบบพลวัตและการกระจายการร้องขอโดยพิจารณาจากเนื้อหา
22 ระบบการประมวลผลเชิงขนานสำหรับโปรแกรมบลาสท์
23 การเปรียบเทียบโปรแกรมตรวจหาการบุกรุกเครือข่ายระหว่างโปรแกรมสนอร์ทและเรียลซีเคียวภายใต้ปัจจัยการโจมตี
24 การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลูกค้า โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2544
25 การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้า
26 การดึงข้อมูลล่วงหน้าบนเว็บโดยเปลี่ยนแปลงตามแบนวิดท์
ปี พ.ศ. 2543
27 การวิเคราะห์ผลกระทบของจำนวนแคชและวิธีการประสานงานที่มีต่อประสิทธิภาพของแคชแบบกระจาย
28 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ขั้นตอนวิธีการบีบอัดข้อมูลกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บแคช
ปี พ.ศ. 2542
29 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการแทนที่ในพร็อกซีแคช
30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการแทนที่ในพร็อกซีแคช