ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประทีป ด้วงแค 5
2 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 3
3 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3
4 นิคม แหลมสัก 3
5 นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว 3
6 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 2
7 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
8 อนุชา ทะรา 2
9 ดอกรัก มารอด 2
10 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 2
11 สราวุธ สังข์แก้ว 2
12 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 2
13 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2
14 วัฒนชัย ตาเสน 1
15 อุทัยวรรณ แสงวณิช 1
16 วสันต์ จันทร์แดง 1
17 เจษฎา วงค์พรหม 1
18 นรินธร จาวงษ์ 1
19 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
20 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
21 เดชา วิวัฒน์วิทยา 1
22 สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ 1
23 สมหมาย เจนกิจการ 1
24 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 1
25 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
26 สคาร ทีจันทึก 1
27 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
28 นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย 1
29 นางสาวอิงอร ไชยเยศ 1
30 นายโดม ประทุมทอง 1
31 รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ 1
32 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
33 จริงแท้ ศิริพานิช 1
34 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
35 รงรอง หอมหวล 1
36 นายพรชัย จุฑามาศ 1
37 พรชัย จุฑามาศ 1
38 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
39 ภราดร ดอกจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การกักเก็บคาร์บอนและการประเมินผลประโยชน์ร่วมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
3 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
4 หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธู์พืช
5 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศักยภาพทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้โตเร็วในระบบวนเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด