ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประทีป ด้วงแค 5
2 นิคม แหลมสัก 3
3 นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว 3
4 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 3
5 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3
6 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 2
7 อนุชา ทะรา 2
8 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2
9 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 2
10 ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 2
11 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
12 ดอกรัก มารอด 2
13 สราวุธ สังข์แก้ว 2
14 พรชัย จุฑามาศ 1
15 นายพรชัย จุฑามาศ 1
16 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
17 จริงแท้ ศิริพานิช 1
18 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
19 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
20 ภราดร ดอกจันทร์ 1
21 นรินธร จาวงษ์ 1
22 นางสาวอิงอร ไชยเยศ 1
23 วสันต์ จันทร์แดง 1
24 เจษฎา วงค์พรหม 1
25 สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ 1
26 รงรอง หอมหวล 1
27 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 1
28 สคาร ทีจันทึก 1
29 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
30 อุทัยวรรณ แสงวณิช 1
31 วัฒนชัย ตาเสน 1
32 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
33 รุ่งเรือง พูลศิริ 1
34 สมหมาย เจนกิจการ 1
35 นายโดม ประทุมทอง 1
36 รศ.ดร.อุทิศ กุฏอินทร์ 1
37 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
38 เดชา วิวัฒน์วิทยา 1
39 นายพิสุทธิ นาคหมื่นไวย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การกักเก็บคาร์บอนและการประเมินผลประโยชน์ร่วมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
3 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
4 หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธู์พืช
5 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศักยภาพทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้โตเร็วในระบบวนเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด