ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพันธุ์ ศุภกา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nuttapun Supaka 19
2 บัญชา ยิ่งงาม 3
3 พรรณี พนิตประชา 2
4 วรางคณา ปัญญากรวงศ์ 2
5 Buncha Thanaboonsombut 2
6 นตพร จันทร์วราสุทธิ์ 2
7 Jeerapha Paravanich 2
8 บัญชา ธนบุญสมบัติ 2
9 ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 2
10 จีราภา ปาระวนิชย์ 2
11 Wandee Rungseevijitprapa 2
12 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
13 Nataporn Chanvarasuth 2
14 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
15 Bancha Yingngam 2
16 Kasititorn Pooparadai 2
17 กษิติธร ภูภราดัย 2
18 กาญจณา จันทองจีน 2
19 สุริสา รีเจริญ 1
20 สิรินมาส คัชมาตย์ 1
21 Patarapong Intarakumnerd 1
22 ปรียวิศว์ ณ อุบล 1
23 อารทรา ปัญญาปฏิภาณ 1
24 อลงกต ตรีทอง 1
25 อรอุมา เกตุชาติ 1
26 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการ 1
27 สุริสา ทิพย์ผ่อง 1
28 Preyawit Na-Ubon 1
29 Warangkana Punyakornwong 1
30 กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์ 1
31 - 1
32 Sirinmas Katchamart 1
33 อนงค์ ยุกแผน 1
34 เจียมจิต กุลมาลา 1
35 กมลรัตน์ แดงสว่าง 1
36 วรรณา ธรรมพาเลิศ 1
37 ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา 1
38 วราภรณ์ ถิรสิริ 1
39 ปาริฉัตร พวงมณี 1
40 สุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล 1
41 Parichat Puangmanee 1
42 เวฬุรีย์ ทองคำ 1
43 Onuma Ketchart 1
44 Kamolrat Daengsvang 1
45 Wanna Thammapalerd 1
46 Supranee Sitthipairojsakul 1
47 Alongkot Treetong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2552 2
4 2551 7
5 2550 7
6 2549 2
7 2546 1
8 2544 1
9 2542 3
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Determination the effect of silver nanoparticles on gram-positive bacterial cells by atomic force microscopy
ปี พ.ศ. 2554
2 Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing
ปี พ.ศ. 2552
3 Development of water encapsulated niosomes As skin moisturizer
4 ผลการศึกษาขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคำว่า “นาโน” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ
ปี พ.ศ. 2551
5 หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี
6 Preparation and characterization of nonionic nano-vesicles prepared from various surfactant types
7 นาโนเทคโนโลยี...พลิกอุตสาหกรรมการพิมพ์
8 มาตรฐานสากลทางด้านนาโนเทคโนโลยีตอนที่ 2
9 มาตรฐานสากลทางด้านนาโนเทคโนโลยีตอนที่ 1
10 รับมือภัยธรรมชาติด้วยนาโนเทคโนโลยี
11 Green energy โลดแล่นสู่ยุคพลังงานสะอาดด้วยนาโนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
13 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
14 มาตรฐานสากลสำหรับนาโนเทคโนโลยี
15 นาโนเทคโนโลยีสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
16 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ
17 กู้วิกฤติพลังงานด้วยนาโนเทคโนโลยี
18 เครื่องสำอางนาโน
ปี พ.ศ. 2549
19 นาโนเทคโนโลยี หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20 นาโนเทคโนโลยีสำหรับสิ่งทอเฉพาะทาง
ปี พ.ศ. 2546
21 การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟโดยจุลินทรีย์ด้วยกระบวนการบำบัดแบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก
ปี พ.ศ. 2544
22 การคัดแยกและศึกษาลักษณะของแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารประกอบ Polycyclic aromatic hydrocarbons : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
23 ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น
24 ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีนและพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น
25 ความสามารถของแบคทีเรียดินที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายฟีแนนทรีนและพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 Determination the effect of silver nanoparticles on gram-positive bacterial cells by atomic force microscopy