ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น
ปี พ.ศ. 2556
2 บทบาทของกองทัพบกไทยกับการจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลและไบโอดีเซลร่วมระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาในฐานะฐานพลังงานทางเลือกของภูมิภาค : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2550
4 บทบาทขององค์กรรัฐและธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดน : กรณีศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5 บทบาทขององค์กรรัฐและธุรกิจเอกชน กับการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดน : กรณีศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย