ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ณัฐพล กฤษสุทธิกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยพื้นฐานสำหรับระบบแปลภาษา
2 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างคลังข้อมูลสำหรับการวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
3 การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ
4 การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ
5 วิธีการแก้ปัญหาการละในเชิงไวยากรณ์ ด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบเกือบเชิงกำหนด
6 วิธีการตรวจจับความไม่สอดคล้องของการกำกับชนิดของคำในคลังข้อมูลทางภาษาโดยอัตโนมัติ โดยใช้แบบจำลองทางสถิติแบบ n-gram
7 ระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องแบบอิงตัวอย่างโดยใช้ตัวแบบเอ็นแกรม
ปี พ.ศ. 2549
8 ระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ด้วยเครื่องแบบอิงตัวอย่าง โดยใช้ตัวแบบเอ็นแกรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 English-Thai Example-Based Machine Translation using n-gram model
10 A virtual environment for english as foreign language learning platform (veEFL): Applied \single idea of concept\" to improve writing skill of low English proficiency students"
11 ระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องแบบอิงตัวอย่างโดยใช้ตัวแบบเอ็นแกรม